ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] 93 [94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2937/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 ราย สำหรับให้บริการบนเว็บ (Web Server) 03 ส.ค. 2560
2936/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-29 ส.ค. 60 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น (ทัศนศึกษาภาคอีสาน) 03 ส.ค. 2560
2935/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8,29 ส.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 03 ส.ค. 2560
2934/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 อาคาร วช.2 วช. กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2560) 03 ส.ค. 2560
2933/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (งานวิจัยแห่งชาติ 2560 ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง) 03 ส.ค. 2560
2931/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ส.ค. 60 ห้องประชุมมะซาง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 03 ส.ค. 2560
2930/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ส.ค. 2560
2929/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,11 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 03 ส.ค. 2560
2925/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ส.ค. 60 อาคาร UNISERV สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประชุมระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมแผนการบริหารจัดการ (Management Plan) ตามแนวทางมรดกโลก ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 2) 02 ส.ค. 2560
2924/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ย. 60 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน) 02 ส.ค. 2560
2923/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,17,24,30,31 ส.ค.60 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ส.ค. 2560
2922/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ส.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นภายใต้โครงการยกระดับการผลิตบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน) 02 ส.ค. 2560
2920/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ส.ค. 60 ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เลขที่ 24 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนพิการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556) 02 ส.ค. 2560
2919/2560 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 02 ส.ค. 2560
2918/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ส.ค. 60 สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะเพื่อสร้างผลงาน รุ่นที่ 2) 02 ส.ค. 2560
2918/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ส.ค. 60 สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะเพื่อสร้างผลงาน รุ่นที่ 2) 02 ส.ค. 2560
2917/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 60 ห้องประชุมประภาคศย์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน หลักสูตร สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ รุ่นที่ 14) 02 ส.ค. 2560
2916/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ส.ค. 60 ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร และโรงแรมมัดคำ บูทีค อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (อบรมหลักสุตรเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และจัดทำโครงการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนในชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดแพร่) 02 ส.ค. 2560
2915/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 และ 26-27 ส.ค. 60 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และเรื่องการเขียนแผนจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ STEM และ EF สำหรับเด็กปฐมวัย) 02 ส.ค. 2560
2914/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-27 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ) 02 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]