ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4589 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] 93 [94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2925/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ส.ค. 60 อาคาร UNISERV สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประชุมระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมแผนการบริหารจัดการ (Management Plan) ตามแนวทางมรดกโลก ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 2) 02 ส.ค. 2560
2924/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 ก.ย. 60 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน) 02 ส.ค. 2560
2923/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,17,24,30,31 ส.ค.60 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ส.ค. 2560
2922/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ส.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นภายใต้โครงการยกระดับการผลิตบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน) 02 ส.ค. 2560
2920/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ส.ค. 60 ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เลขที่ 24 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนพิการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556) 02 ส.ค. 2560
2919/2560 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 02 ส.ค. 2560
2918/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ส.ค. 60 สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะเพื่อสร้างผลงาน รุ่นที่ 2) 02 ส.ค. 2560
2918/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ส.ค. 60 สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะเพื่อสร้างผลงาน รุ่นที่ 2) 02 ส.ค. 2560
2917/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 60 ห้องประชุมประภาคศย์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน หลักสูตร สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ รุ่นที่ 14) 02 ส.ค. 2560
2916/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ส.ค. 60 ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร และโรงแรมมัดคำ บูทีค อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (อบรมหลักสุตรเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และจัดทำโครงการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนในชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดแพร่) 02 ส.ค. 2560
2915/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 และ 26-27 ส.ค. 60 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และเรื่องการเขียนแผนจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ STEM และ EF สำหรับเด็กปฐมวัย) 02 ส.ค. 2560
2914/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-27 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ) 02 ส.ค. 2560
2913/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประชุมระดับชาติครั้งที่ 2 Innovation and Creativity for Thailand 4.0) 02 ส.ค. 2560
2912/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 60 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ (วางพวงมาลาวันรพีและร่วมโครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี) 02 ส.ค. 2560
2911/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ส.ค. 60 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการเรื่อง การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย) 02 ส.ค. 2560
2910/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 60 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการเรื่อง การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย) 02 ส.ค. 2560
2909/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6,12,13,19,20,26,27 ส.ค. 60 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว (อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์บัตรบอนซ์) 02 ส.ค. 2560
2908/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ส.ค. 60 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 ราย) 02 ส.ค. 2560
2907/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-6 ส.ค. 60 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ผสานใบตองและดอกไม้สด) 02 ส.ค. 2560
2906/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ส.ค. 60 ห้องประชุมมะซาง สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น และด้านการผลิตและพัฒนาครู ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน) งานเลขานุการและการประชุม (ประพันธ์,ถนัด,ชาตรี) 02 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]