ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177] 178 [179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1089/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 เม.ย. 60 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ (อบรมสร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโคชชิ่ง) 30 มี.ค. 2560
1088/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 เม.ย. 60 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 30 มี.ค. 2560
1087/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ (สัมมนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน) 30 มี.ค. 2560
1085/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี (ประชุมวิชาการระดับชาติ) 30 มี.ค. 2560
1084/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-7 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา) 30 มี.ค. 2560
1083/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,21,22,29,30 เม.ย. 60 ฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 30 มี.ค. 2560
1082/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่ (ประชุมการวิจัยและพัฒนาแนวทางการสร้างผู้ประกอบการเยาวชนด้วยการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามกลไกประชารัฐ) 29 มี.ค. 2560
1081/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา (ประชุมรับฟังความคิดเห็น) 29 มี.ค. 2560
1080/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มี.ค. 60 สำนักงานคุรุสภา กรุงเทพฯ (รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 29 มี.ค. 2560
1079/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (วิทยากรการเงิน ภาษี และการเตรียมความพร้อมขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน) 29 มี.ค. 2560
1078/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 60 โรงแรม iBis Styles Chiang Mai เชียงใหม่ (สัมมนาการเตรียมตัวอย่างเพื่อให้ผลวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ) 29 มี.ค. 2560
1077/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 60 บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ลำปาง (นิเทศ) 29 มี.ค. 2560
1076/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 60 โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ (ประชุมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากชุดโครงการเมืองยั่งยืน) 29 มี.ค. 2560
1075/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 60 โรงแรม iBis Styles Chiang Mai เชียงใหม่ (สัมมนาการเตรียมตัวอย่างเพื่อให้ผลวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ) 29 มี.ค. 2560
1074/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 60 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน (ศึกษาดูงาน) 29 มี.ค. 2560
1073/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (รัชนี เสาร์แก้ว) 29 มี.ค. 2560
1071/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนย้ายสังกัด (ชลธิชา ชัยสุวรรณ) 29 มี.ค. 2560
1070/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 เม.ย. 60 ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หางดง เชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์) 29 มี.ค. 2560
1069/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประจำปี 2560 29 มี.ค. 2560
1068/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-5 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ (โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ) 29 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]