ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112] 113 [114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2487/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,18,20,21,27 ก.ค.60 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2486/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12 ก.ค. 60 โรงเรียนเชตุพนศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2485/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค.60 ห้องประชุมเอื้องผาเวียง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 11 ก.ค. 2560
2484/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมร่วมกับองคมนตรี) 11 ก.ค. 2560
2483/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 60 เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยากรอบรมโครงการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในพื้นที่ชุมชนออนใต้) 11 ก.ค. 2560
2482/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 กรุงเทพมหานคร (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง) 11 ก.ค. 2560
2481/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 11 ก.ค. 2560
2480/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 60 ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า) 11 ก.ค. 2560
2479/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 60 และวันที่ 7,21 ส.ค. 60 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2478/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,18 ก.ค. 60 โรงเรียนเชตุพนศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2477/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,31 ก.ค. 60 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง โรงเรียนสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2475/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามโรงยิมส์และโดมกีฬา 11 ก.ค. 2560
2473/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 ก.ค. 60 โรงเรียนบ้านในสอย โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ โรงเรียนบ้านผาบ่อง โรงเรียนบ้านป่าลาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2472/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-28 ก.ค. 60 อำเภอขุนยวม อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2471/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ค.60 และ 21-23 ก.ค. 60 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B201 อาคาร B ศูนย์แม่สา คณะวิทยาการจัดการ จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา CHE 3 D สำหรับ 11 ก.ค. 2560
2470/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ก.ค. 60 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล/วิทยาการข้อมูล Data Sciences หัวข้อ Introduction to big data analytics การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ 11 ก.ค. 2560
2469/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-28 ส.ค.60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) 11 ก.ค. 2560
2468/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-28 ก.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่โถ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรียนบ้านแม่แลบ โรงเรียนท่าสองแคว โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2467/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. และ 2 ส.ค.60 โรงเรียนหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2466/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26,27 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 07 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]