ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4395/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดิบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4394/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 พื้นที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4393/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 60 ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 22 พ.ย. 2560
4392/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. และ 4 ธ.ค. 60 ร้านแคบหมูแม่แช่ม อำเภอสันทราย และวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 22 พ.ย. 2560
4391/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง ASALHL Conference 2017 : Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation) 22 พ.ย. 2560
4389/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 22 พ.ย. 2560
4388/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60 บริษัทโกลด์เด้นฟาร์ม จำกัด อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มิตรไมตรีฟาร์ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา) 22 พ.ย. 2560
4388/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60 บริษัทโกลด์เด้นฟาร์ม จำกัด อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มิตรไมตรีฟาร์ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา) 22 พ.ย. 2560
4387/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10) 22 พ.ย. 2560
4386/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6,7,8 ธ.ค. 60 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4385/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,22,25 ธ.ค. 60 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียนแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 22 พ.ย. 2560
4384/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. 60 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (งาน CRRU OPEN HOUSE Thailand - Chinese Education & Job Fair 2017) 22 พ.ย. 2560
4383/2560 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 22 พ.ย. 2560
4381/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,23 พ.ย. 60 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 21 พ.ย. 2560
4380/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 60 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 21 พ.ย. 2560
4379/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,4,8 ธ.ค. 60 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2560
4378/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 พ.ย. โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 พ.ย. 2560
4377/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 15-19 ธ.ค. และ 14-18 ธ.ค. 60 (กัมพูชา) 21 พ.ย. 2560
4376/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 23-29 พ.ย. 60 (ไต้หวัน) 21 พ.ย. 2560
4375/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 พ.ย. 60 ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสระบุรี (ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการจัดนิทรรศก 21 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]