ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3907 เรื่อง รวมทั้งหมด : 196 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3599/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 51 ชุด 12 ก.ย. 2560
3598/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา Self Access จำนวน 95 ชุด 12 ก.ย. 2560
3597/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 12 ก.ย. 2560
3596/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการช่วยสอนประจำห้องเรียน จำนวน 11 ชุด 12 ก.ย. 2560
3595/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทางด้านภาษา จำนวน 1 ชุด 12 ก.ย. 2560
3594/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบมัลติมีเดียห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 36 ชุด เพื่อใช้สำหรับอาคาร 90 ปี 12 ก.ย. 2560
3592/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 12 ก.ย. 2560
3591/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 27 ก.ย. 60 12 ก.ย. 2560
3590/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ย. 60 ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเรื่อง มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป และ การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก) 12 ก.ย. 2560
3589/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ย. 60 โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 12 ก.ย. 2560
3588/2560 แก้ไขคำสั่งให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เฉพาะราย 12 ก.ย. 2560
3587/2560 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนานาชาติ 12 ก.ย. 2560
3586/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 60 ห้องประชุมโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเตรียมความพร้อมเพื่อเบิกเงินงวดที่ 3) 12 ก.ย. 2560
3585/2560 แก้ไขคำสั่งให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เฉพาะราย 12 ก.ย. 2560
3584/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 26 ก.ย. 60 12 ก.ย. 2560
3583/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 26 ก.ย. 60 12 ก.ย. 2560
3582/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.ย. 60 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิจัยและองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเรื่อง การประเมินผลโครงการโดยใช้วิธีการ CIPP MODEL) 12 ก.ย. 2560
3581/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ วิทยาลัย และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12 ก.ย. 2560
3580/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12 ก.ย. 2560
3579/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 60 ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประชุมรับฟังคำชี้แจงและคำแนะนำการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง) 12 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]