ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 21 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4592/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ธ.ค. 60 บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 01 ธ.ค. 2560
4591/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนสำนักทะเบียนและประมวลผล 15 ธ.ค. 60 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (ประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามลักษณะโครงการตัวแทน สทศ.) สำนักทะเบียนและประมวลผล (เกษรา,เสาร์คำ,ดารารัตน์) 01 ธ.ค. 2560
4590/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-17 ธ.ค. 60 ศูนย์แสดงสินค้า ห้องประชุมรอยัล บูบิลลี่ บอลรูม จังหวัดนนทบุรี (เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและการให้บริการนักท่องเที่ยว) 01 ธ.ค. 2560
4589/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (เข้าร่วมเป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนไปประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ) 01 ธ.ค. 2560
4588/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 4-6 ธ.ค. 60 (คณบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 01 ธ.ค. 2560
4587/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ธ.ค. และ 23-24 ธ.ค. 60 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่วิจัยเพื่ออบรมการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 01 ธ.ค. 2560
4586/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg) 01 ธ.ค. 2560
4585/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ธ.ค. 60 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทราบความต้องการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในชุมชนกลุ่มเป้าหมายอันจะนำไปสู่การบ 01 ธ.ค. 2560
4584/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ธ.ค. 60 ศูนย์บริการผู้สูงอายุเชียงใหม่ปิยะมาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เสวนาวิชาการเรื่อง ประเทศไทยกับสังคมผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีบทบาทอย่างไร ในหัวข้อ สภาพแวดล้อมและที่อยู่) 01 ธ.ค. 2560
4583/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 ม.ค. 61 บริษัทไพฑูรย์สะพลี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (วิจัยเรื่อง การขยายพันธุ์หญ้าหวานโดยการเพาะเลี้ยงเนื้ 01 ธ.ค. 2560
4582/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ อำเภอพร้าว อำเภอสันทราย อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอดอยเต่า อำเภอสะเมิง อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การกระจายความหลากหลาย นิเวศวิทยา และก 01 ธ.ค. 2560
4581/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-7,20-21,27-28 ม.ค. และ 3-4,10-11,17-18,24-25 ก.พ. 61 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 01 ธ.ค. 2560
4580/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ธ.ค. 60 บริษัท Siamfocus จำกัด ลาดพร้าว 102 กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาเว็บด้วย WordPress ) 01 ธ.ค. 2560
4579/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,6 ธ.ค. 60 โรงเรียนเมตตาศึกษาฯ โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ธ.ค. 2560
4578/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 60 และ 4,18,25 ม.ค. และ 1,15 ก.พ. 61 โรงเรียนสันมหาพน อำเภอแม่แตง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ธ.ค. 2560
4577/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,4,15,18 ธ.ค. 60 และ 5,8 มกราคม 2561 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง และโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ธ.ค. 2560
4576/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,17,18,19,25,26 ม.ค. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ธ.ค. 2560
4575/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8,13,14,15,20,21 ธ.ค. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ธ.ค. 2560
4574/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,4,15,18 ธ.ค. 60 5,7 ม.ค. 61 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ธ.ค. 2560
4573/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 01 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]