ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137] 138 [139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1946/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 มิ.ย. 60 โรงเรียนบ้านวังจ้อม เชียงดาว เชียงใหม่ (วิจัย) 12 มิ.ย. 2560
1945/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรม LINK Professional Design & Analysis Open Cabling) 12 มิ.ย. 2560
1944/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (นิทรรศการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ) 12 มิ.ย. 2560
1942/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ค. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0) มนุษยศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์ 12 มิ.ย. 2560
1941/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,16,19,20,26 มิ.ย. 60 แม่ริม เชียงดาว แม่ออน แม่แจ่ม เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1940/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-30 มิ.ย. 60 สงขลา (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ) 12 มิ.ย. 2560
1939/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ (ประชุมการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1938/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม (อบรมการบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน) 12 มิ.ย. 2560
1937/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย.-11 ส.ค. 60 สันป่าตอง หางดง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1936/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มิ.ย.-19 ก.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1935/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 มิ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1934/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด 12 มิ.ย. 2560
1933/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 09 มิ.ย. 2560
1932/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ (ประชุมเครือข่ายวิจัย Collegium Fisica Studiorum) 09 มิ.ย. 2560
1931/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 มิ.ย. 60 เมือง สันป่าตอง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน) 09 มิ.ย. 2560
1930/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 มิ.ย. 60 เมือง สันป่าตอง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน) 09 มิ.ย. 2560
1929/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มิ.ย. 60 โรงเรียนบ้านแม่ตระไคร้ แม่ออน เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น) 09 มิ.ย. 2560
1928/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10-11 มิ.ย. 60 09 มิ.ย. 2560
1927/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-15 มิ.ย. 60 เด่นชัย สูงเม่น แพร่ (กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน) 09 มิ.ย. 2560
1926/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง (เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร) 09 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]