ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 85 [86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3116/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 16 ก.ย. 2560
3115/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชัฏเชียงใหม่ 16 ส.ค. 2560
3113/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ส.ค. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์) 15 ส.ค. 2560
3112/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (พิธีมอบรางวัล สาขาอง๕การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม จังหวัดสุรินทร์ในงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน 10 ปี พลังงานชุมชน) 15 ส.ค. 2560
3111/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3) 15 ส.ค. 2560
3110/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค. 60 โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการ THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560) 15 ส.ค. 2560
3109/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22,30 ส.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย เรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 15 ส.ค. 2560
3108/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-20 ส.ค. 60 โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเรื่อง เส้นทางการค้าทางทะเลในประเทศไทย) 15 ส.ค. 2560
3107/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 17-20 ส.ค. 60 15 ส.ค. 2560
3106/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ส.ค. 60 พื้นที่ตำบลหายยา อำเภอเมือง พื้นที่ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย (ตรวจสภาพจริงของนักศึกษาที่ขอรับทุน) 15 ส.ค. 2560
3105/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19-20,26-27 ส.ค. 60 และ 2-3,9-10 ก.ย. 60 (เตรียมเพาะเมล็ดดอกดาวเรือง เพื่อปลูกประดับในพื้นที่) 15 ส.ค. 2560
3104/2560 แก้ไขคำสั่ง 15 ส.ค. 2560
3103/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 11 ส.ค. 2560
3102/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 60 ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 11 ส.ค. 2560
3101/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-22 ส.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา) 11 ส.ค. 2560
3100/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,21,25,28,31 ส.ค. 60 และ 7,21 ก.ย. 60 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย โรงเรียนแม่ริมวิทยา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 11 ส.ค. 2560
3099/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22,23,28,29,30 ส.ค. 60 โรงเรียนหอพระ โรงเรียนสันป่าสัก โรงเรียนวัดท่าสะต๋อย โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ส.ค. 2560
3098/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,21,22,23 ส.ค. 60 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น โรงเรียนพิริยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอเมือง โรงเรียนป่าแดด อำ 11 ส.ค. 2560
3097/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19,22 ส.ค. 60 วิทยาลัยนาฏศิลป์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง โรงเรียนดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ส.ค. 2560
3096/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,16 ส.ค. 60 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง โรงเรียนเมตตาศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]