ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4590 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128] 129 [130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2136/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 60 เชียงดาว เชียงใหม่ (วิจัย) 22 มิ.ย. 2560
2135/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 มิ.ย. 60 ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน (ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัย) 22 มิ.ย. 2560
2134/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 60 ห้องสัมมนาจุไรรัตน์ มิวสิค เชียงใหม่ (สัมมนาดนตรีในหัวข้อ การจัดการสอน Piano) 22 มิ.ย. 2560
2133/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,29-30 มิ.ย. 60 และ 3,6 ก.ค. 60 สันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ริม เชียงดาว พร้าว สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 22 มิ.ย. 2560
2132/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ,30 มิ.ย. 60 และ3-5,7,10-12,14,17-19,21,25,26 ก.ค. 60 เมือง ดอยหล่อ แม่ริม แม่วาง เชียงใหม่ (นิเทศ) 22 มิ.ย. 2560
2131/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ก.ค. 60 แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 22 มิ.ย. 2560
2130/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,28-30 มิ.ย. และ 3,5-7,24,26-28 ก.ค. แม่ริม ดอยหล่อ เมือง เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 22 มิ.ย. 2560
2129/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-7 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง (อบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่) 22 มิ.ย. 2560
2128/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย.-1 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (นำเสนอผลงานวิจัย) 22 มิ.ย. 2560
2127/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ค. 60 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา (อบรมการเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม) 22 มิ.ย. 2560
2126/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มิ.ย. 60 โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว พิษณุโลก (ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ) 22 มิ.ย. 2560
2125/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-23 ก.ค. 60 โรงเรียน New Stamford สาขารวมโชคมอลล์ เชียงใหม่ (อบรม English for News Writing) 22 มิ.ย. 2560
2124/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มิ.ย. 60 แม่ออน เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาห้องสมุด) 22 มิ.ย. 2560
2123/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 5-7 ก.ค. 60 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาห้องสมุด) 22 มิ.ย. 2560
2122/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ค. 60 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ (อบรมการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม) 22 มิ.ย. 2560
2121/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 โรงแรมนานาชาติบางแสน ชลบุรี (อบรมทักษะ 7C ของครู 4.0 สร้างเด็กศตวรรษที่ 21) 22 มิ.ย. 2560
2120/2560 ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 21 มิ.ย. 2560
2119/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 60 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แม่ริม เชียงใหม่ (ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโลโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 21 มิ.ย. 2560
2118/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,24-25 มิ.ย. 60,1-2,8-9 ก.ค. 60 เชียงใหม่ ลำพูน กรุงเทพฯ แม่ฮ่องสอน (เก็บข้อมูลวิจัย) 21 มิ.ย. 2560
2117/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 23 มิ.ย. 60 ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร (ประชุมเตรียมความพร้อมในการออกกฏกระทรวงและประกาศ ของคณะกรรม นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยใน 21 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]