ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163] 164 [165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1398/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-30 เม.ย. 60 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ (เวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนว่าด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่วนภูมิภาค) 27 เม.ย. 2560
1397/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 เม.ย. 60 บ้านไม่สะเป่ เมือง แม่ฮ่องสอน (โครงการบริการวิชาการ งานวิจัยและงานวิชาการกับการเรียนการสอน) 27 เม.ย. 2560
1396/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 เม.ย. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน (วิทยากรการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 27 เม.ย. 2560
1395/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 เม.ย. 60 วัดช่อแลพระงาม แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ) 27 เม.ย. 2560
1394/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 เม.ย. 2560
1392/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น 27 เม.ย. 2560
1391/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น 27 เม.ย. 2560
1390/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 เม.ย. 60 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯ (ประชุมรับฟังความคิดเห็นของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 27 เม.ย. 2560
1389/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 27 เม.ย. 2560
1388/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี (ประชุมเวทีเรียนรู้แนวทางการพัฒนานักวิจัยผ่านโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น) 26 เม.ย. 2560
1387/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 เม.ย.-12 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 26 เม.ย. 2560
1386/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข การทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 26 เม.ย. 2560
1385/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 เม.ย. 60 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ลำปาง (ประชุมร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 2) 26 เม.ย. 2560
1384/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาซื้อเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 รายการ แบบมีเงื่อนไข 26 เม.ย. 2560
1380/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะหนังสือเรียน 26 เม.ย. 2560
1378/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-6 พ.ค. 60 โรงแรมบีพี สมิหลา สงขลา (ประชุมวิชาการ) 26 เม.ย. 2560
1377/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 พ.ค. 60 ลุ่มน้ำลี้ ลำพูน (วิจัย) 26 เม.ย. 2560
1376/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 พ.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่ (โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560) 26 เม.ย. 2560
1375/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี (วิทยากรหัวข้อ ฝัน คิด ทำและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในอนาคต) 26 เม.ย. 2560
1374/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 25 เม.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]