ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
5021/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการเข้าใช้พื้นที่อาคารอำนวยการและบริหารกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 28 ธ.ค. 2560
5018/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,16,17 ม.ค. 61 และวันที่ 8,9 ก.พ. 61 จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ธ.ค. 2560
5017/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,9,10,17 ม.ค. 61 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์2 อำเภอแม่ออน โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ธ.ค. 2560
5016/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ม.ค. 61 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 14-17 ม.ค. 61 จังหวัดอยุธยาและจังหวัดชลบุรี (โครงการเรียนรู้นอกสถานที่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21) 27 ธ.ค. 2560
5015/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 - 14 ม.ค. 61 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เยาวชน ค่ายการเรียนรู้ สื่อเพื่อท้องถิ่น) 27 ธ.ค. 2560
5014/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 61 หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา) 27 ธ.ค. 2560
5013/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,14 ม.ฐค. 61 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และจัดการคุณภาพและปริมาณน้ำในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 27 ธ.ค. 2560
5012/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,19 ม.ค. และ 2 ก.พ. 61 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ธ.ค. 2560
5011/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 60 อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ธ.ค. 2560
5010/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ม.ค. 61 ศูนย์พัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 27 ธ.ค. 2560
5009/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 60 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ (นิเทศ) 27 ธ.ค. 2560
5008/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ธ.ค. 60 ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579) 27 ธ.ค. 2560
5007/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 29 ม.ค. - 2 ก.พ. 61 (ประเทศญี่ปุ่น) 27 ธ.ค. 2560
5006/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 60 วันที่ 10 ม.ค. 61 และวันที่ 7 ก.พ. 61 จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2560
5005/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 60 วันที่ 9,12 ม.ค. 61 และวันที่ 2,6 ก.พ. 61 จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2560
5004/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 60 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการรระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2) 26 ธ.ค. 2560
5003/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากลจำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) เพื่อใช้สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธ.ค. 2560
5002/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ธ.ค. 60 กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2560
5001/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง (ประชุมจัดงานแข่งขันกีฬานิติศาสตร์ลูกรพีภาคเหนือครั้งที่ 11) 26 ธ.ค. 2560
5000/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]