ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 68 [69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3496/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดฝุ่นในอากาศแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง 07 ก.ย. 2560
3495/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องวัดเสียงแยกความถี่ จำนวน 1 เครื่อง 07 ก.ย. 2560
3494/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 เครื่อง 07 ก.ย. 2560
3493/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เตาอบไฟฟ้า 200 องศาเซลเซียล จำนวน 1 เครื่อง 07 ก.ย. 2560
3492/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เตาเผาเซรามิกส์ ชนิดไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 เครื่อง 07 ก.ย. 2560
3491/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดการทดลอง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาฟิสิกส์ จำนวน 5 รายการ 07 ก.ย. 2560
3490/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เขียนแบบภาควิชาเทคโนโยอุตสาหกรรม จำนวน 4 ชุด 07 ก.ย. 2560
3489/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องโหลดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง 07 ก.ย. 2560
3488/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนและวัสดุขั้นสูง จำนวน 1 ชุด 07 ก.ย. 2560
3487/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 07 ก.ย. 2560
3486/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง 07 ก.ย. 2560
3485/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องทำความสะอาดโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) จำนวน 1 เครื่อง 07 ก.ย. 2560
3484/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องปล่อยคลื่นอัลตราโซนิคชนิดหัวโพรบ (Ultrasonic Processor) จำนวน 1 เครื่อง 07 ก.ย. 2560
3483/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาด้วยเทคนิค ฟลูออเรสเซนต์ DIC พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล จำนวน 1 ชุด 07 ก.ย. 2560
3482/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องชั่งไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07 ก.ย. 2560
3479/2560 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-15 ก.ย. 60 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (ประชุมและหารือร่วมกับส่วนราชการเพื่อพิจารณาทบทวนเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการ ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์) 06 ก.ย. 2560
3478/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ย. 60 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามประเมินผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทยและแนวทางการผลิตสื่อการสอน ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง ระยะที่ 3) 06 ก.ย. 2560
3478/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ย. 60 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามประเมินผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทยและแนวทางการผลิตสื่อการสอน ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง 06 ก.ย. 2560
3477/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ย. 60 ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามแนวทางการบริหารจัดการสิทธิ สำหรับส่วนราชการ) 06 ก.ย. 2560
3476/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ย. 60 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (ประชุมหารือแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับผู้บริหารสำนักงบประมาณ ที่รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา) 06 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]