ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167] 168 [169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1303/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 เม.ย. 60 โรงแรมวังคำ เชียงราย (ประชุมมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 21 เม.ย. 2560
1302/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 21 เม.ย. 2560
1301/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,12-14 พ.ค. 60 สันกำแพง เวียงแหง เชียงใหม่ (วิจัย) 21 เม.ย. 2560
1300/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 พ.ค. 60 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ (สัมมนา Latest technology and application) 21 เม.ย. 2560
1299/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 21 เม.ย. 2560
1298/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 เม.ย. 2560
1297/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 22-26 เม.ย. 60 (คณบดีไปราชการไต้หวัน) 21 เม.ย. 2560
1296/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-22 เม.ย. 60 เชียงของ เชียงแสน เชียงราย (โครงการศึกษาดูงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม) 21 เม.ย. 2560
1295/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 เม.ย. 60 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน) 21 เม.ย. 2560
1294/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 เม.ย. 60 สุโขทัย (รับ รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี) 21 เม.ย. 2560
1293/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว 21 เม.ย. 2560
1292/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ 21 เม.ย. 2560
1291/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษเชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) 21 เม.ย. 2560
1290/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ 3) 21 เม.ย. 2560
1288/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 เม.ย. 60 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (บริการวิชาการและพัฒนาพื้นที่ชุมชน) 20 เม.ย. 2560
1287/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 เม.ย. 60 โรงเรียนบ้านเมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ (วิจัย) 20 เม.ย. 2560
1286/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 เม.ย. 60 โรงเรียนบ้านอ้อใน เชียงดาว เชียงใหม่ (วิจัย) 20 เม.ย. 2560
1285/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 เม.ย. 60 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ (ประชุมชี้แจงข้อกำหนดการจัดทำข้อเสนอแผนการดำเนินงาน Business plan เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) 20 เม.ย. 2560
1284/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างผลิตนวัตกรรมเพื่อการศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและงานวิจัย จำนวน 11 สื่อ 20 เม.ย. 2560
1283/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี 20 เม.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]