ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] 43 [44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4101/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและปรับหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและพลศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 27 ต.ค. 2560
4100/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-30 ต.ค. 60 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การเสด็จประภาสต้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน) 27 ต.ค. 2560
4099/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 พ.ย. 60 โรงแรมดิอิมพีเรียล จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 27 ต.ค. 2560
4098/2560 อนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ 6-10 พ.ย. 60 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ขนน้ำบริการแก่ตัวแทนขายน้ำดื่มและฝ่ายสวัสดิการ) 27 ต.ค. 2560
4098/2560 อนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ 6-10 พ.ย. 60 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ขนน้ำบริการแก่ตัวแทนขายน้ำดื่มและฝ่ายสวัสดิการ) 27 ต.ค. 2560
4097/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 พ.ย. 60 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 27 ต.ค. 2560
4096/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 4-11 พ.ย. 60 (ญี่ปุ่น) 27 ต.ค. 2560
4095/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 26-29 พ.ย. 60 (สิงคโปร์) 27 ต.ค. 2560
4094/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 60 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมนานาชาติ The first Materials Research Society of thailand International Conference) 27 ต.ค. 2560
4093/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 60 (ผู้อำนวยการลากิจไปต่างจังหวัด) 27 ต.ค. 2560
4092/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1) 27 ต.ค. 2560
4091/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. 60 บ้านกลางเมือง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง และบ้านท่าหนองหลวง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทราบความต้องการขององค์กา 27 ต.ค. 2560
4090/2560 ให้ข้าราชการไปช่วยราชการต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อีก 1 ปีการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561 27 ต.ค. 2560
4089/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 27 ต.ค. 2560
4088/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 25 ต.ค. 2560
4087/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน 25 ต.ค. 2560
4086/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 1-3 พ.ย. 60 (จีน) 25 ต.ค. 2560
4085/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 8 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60 และวันที่ 9 ม.ค. - 8 ก.พ. 61 (มาเลเซีย) 25 ต.ค. 2560
4084/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 60 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี) 25 ต.ค. 2560
4083/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 ต.ค. 60 ห้องประชุมมะซาง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการธุรกิจและการค้าชายแดน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 25 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]