ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] 52 [53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3880/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 9 ต.ค. 60 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการรูปแบบการบูรณาการ Smart Community และเทคโนโลย 06 ต.ค. 2560
3879/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-24 ต.ค. 60 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเตาเผาและการเผาของเตาเผาเซรามิกที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน : กรณีศึกษาเตาเผาอ 06 ต.ค. 2560
3878/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 พ.ย. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 8th A-LIEP Conference & The 19th ICADL Conference) 06 ต.ค. 2560
3875/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานภาคพิเศษ 16-17 ก.ย. 60 05 ต.ค. 2560
3874/2560 แต่งตั้งผู้นิเทศก์การฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม) 05 ต.ค. 2560
3873/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27-29 ต.ค. 60 05 ต.ค. 2560
3872/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานภาคพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 (จัดสอบ) 05 ต.ค. 2560
3871/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-19 ต.ค. 60 กรุงเทพมหานคร - ระยอง (โครงการพัฒนาบุคลากรในการร่วมประชุมวิชาการ EDUCA 2017 และโครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำแผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์พระราชา และจัดทำปฏิทินกิจกรรมประจำปี งบประมาณ 256 05 ต.ค. 2560
3870/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ต.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้และพัฒนาสื่อ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอ 05 ต.ค. 2560
3869/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10,17 ต.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 05 ต.ค. 2560
3868/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในชุมชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 05 ต.ค. 2560
3866/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 05 ต.ค. 2560
3865/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ต.ค. 60 โรงเรียนบ้านอ้อใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านอ้อใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 05 ต.ค. 2560
3864/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ต.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมสังเกตการณ์การอบรมโรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ ในหัวข้อ กลยุทธ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 05 ต.ค. 2560
3863/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ต.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการเบิกจ่ายตามระเบ 05 ต.ค. 2560
3863/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ต.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการเบิกจ่ายตามระเบ 05 ต.ค. 2560
3862/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ภาคภูมิ ทะนุดี) 05 ต.ค. 2560
3860/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,12 ต.ค. 60 อำเภอสารภี อำเภอแม่ริม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (CMRU Human Library) 04 ต.ค. 2560
3859/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 ต.ค. 60 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (นำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาภาคสนามการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม) 04 ต.ค. 2560
3858/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17-19 ต.ค. 60 โรงแรม TK PALACE HOTEL AND CONVENTION กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งที่ 2) 04 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]