ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108] 109 [110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2570/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (นำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4 "NEUNIC 2017 ") 15 ก.ค. 2560
2569/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (Thailand Research Expo 2017 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ) 15 ก.ค. 2560
2568/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวออกจากงาน 15 ก.ค. 2560
2567/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 22-30 ก.ค. 60 สหรัฐอเมริกา (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ายวัฒนธรรมและศิลปะการเต้น "DanceMotion USA follow-on Summer Professional Development Program (PDP) ) 15 ก.ค. 2560
2566/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 16-23 ก.ค. 60 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ประชุมวิชาการนานาชาติ "41 Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME41) ) 15 ก.ค. 2560
2565/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ก.ค. 60 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (งานเสวนาและเป็นวิทยากรในเวที "ล้านนาศึกษา" ในหัวข้อ แนวคิดและกระบวนการสร้างพระไตรปิฎกในล้านนา (The Concepts and Working Processes 15 ก.ค. 2560
2562/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 14 ก.ค. 2560
2561/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ค. 60 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดชียงใหม่ (อบรมส่วนภูมิภาคสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ มาช่วยกันคิดวิธีเรียนคำศัพท์กัน-กิจกรรมการเรียนแบบไหนที่จะช่วยเพิ่มคำศัทพ์และสำนวน) 14 ก.ค. 2560
2560/2560 ให้บุคลากรเดินางไปราชการ 14,17,20,21 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โรงเรียนวัดแม่ริม อำเภอแม่ริม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 ก.ค. 2560
2559/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคเรียนที่ 1/2560 (เพิ่มเติม) 14 ก.ค. 2560
2558/2560 ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 14 ก.ค. 2560
2556/2560 แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายและถอนเงินจากธนาคาร 13 ก.ค. 2560
2555/2560 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 13 ก.ค. 2560
2554/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติเฉพาะ) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 13 ก.ค. 2560
2553/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 13 ก.ค. 2560
2552/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 13 ก.ค. 2560
2551/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ก.ค. 60 ห้องประชุมอาคารสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (วิทยาการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องตามตัวชีวัดให้กับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40) 17 ก.ค. 2560
2550/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา) 13 ก.ค. 2560
2549/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13-15 ก.ค. 60 (รับส่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ) 13 ก.ค. 2560
2548/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21 ก.ค.60 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]