ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] 176 [177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1135/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (อบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 01 เม.ย. 2560
1134/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 01 เม.ย. 2560
1133/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 01 เม.ย. 2560
1132/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 เม.ย. 60 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ (โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560) 01 เม.ย. 2560
1131/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 เม.ย. 60 โรงงานหลวงที่ 1 ฝาง บริษัท ธนาธร จำกัด ฝาง เชียงใหม่ (กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน) 01 เม.ย. 2560
1130/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 เม.ย. 60 ลำพูน (นิเทศ) 01 เม.ย. 2560
1128/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 เม.ย. 60 สถาบันวิจัยการเรียนรู้ กรุงเทพฯ (ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิประกันคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับสากล) 01 เม.ย. 2560
1127/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-6 เม.ย. 60 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี (ประชุมเครือข่ายดาราศาสตร์ และนิเทศ) 01 เม.ย. 2560
1124/2560 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 01 เม.ย. 2560
1122/2560 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 01 เม.ย. 2560
1120/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น (เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์) 31 มี.ค. 2560
1119/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2,5,8,9,12,15,16,19,22,23,26 เม.ย. 60 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 31 มี.ค. 2560
1118/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 มี.ค. 2560
1117/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1 เม.ย. 60 สถานปฏิบัติธรรมวิวัฏธรรม แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมมารยาทไทยสำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจด้านคหกรรมศาสตร์) 31 มี.ค. 2560
1116/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 2-3 เม.ย. 60 (หัวหน้างานไปราชการหางดง) 31 มี.ค. 2560
1115/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 มี.ค. 2560
1114/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 2-3 เม.ย. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการหางดง) 31 มี.ค. 2560
1113/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 31 มี.ค. 2560
1112/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 1-8 เม.ย. 60 ญี่ปุ่น 31 มี.ค. 2560
1111/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 31 มี.ค.-2 เม.ย. 60 เวียดนาม 31 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]