ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] 208 [209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
468/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 60 เชียงใหม่ (ติดต่อราชการ) 10 ก.พ. 2560
467/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและกำหนดภาระงานสอนสำหรับคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 09 ก.พ. 2560
466/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-17 ก.พ. 60 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 เมือง เชียงใหม่ (ฝึกภาคสนาม) 09 ก.พ. 2560
465/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 9-10 ก.พ. 60 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ (ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 09 ก.พ. 2560
464/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 16-20 ก.พ. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการประเทศจีน) 09 ก.พ. 2560
463/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 60 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่ (นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราช พัฒนามนุษย์สู่ชีวิตที่สมบูรณ์) 09 ก.พ. 2560
462/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 60 โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน (กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ) 09 ก.พ. 2560
461/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-24 ก.พ. 60 ดอยหล่อ แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.พ. 2560
460/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-22 มี.ค. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.พ. 2560
459/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ.-3 มี.ค. 60 ฝาง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.พ. 2560
458/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม (เพิ่มเติม) 09 ก.พ. 2560
457/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ก.พ. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 09 ก.พ. 2560
456/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-25 ก.พ. 60 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ) 09 ก.พ. 2560
455/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ก.พ. 60 โรงแรมเลอบัว แอท สเตททาวเวอร์ กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อพัฒนาตนเอง) 09 ก.พ. 2560
454/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-5,11-12 มี.ค. 60 แม่แตง ฮอด เชียงใหม่ (วิจัย) 09 ก.พ. 2560
453/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 ก.พ. 60 สงขลา (วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์) 09 ก.พ. 2560
452/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ก.พ. 60 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (นิเทศ) 09 ก.พ. 2560
451/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ก.พ. 60 โรงแรมอินทรา รีเจน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (ประชุมสมัชชาร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย) 09 ก.พ. 2560
450/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ (ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา) 09 ก.พ. 2560
449/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ก.พ. 60 สะเมิง เชียงใหม่ (วิจัย) 09 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]