ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228] 229 [230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
39/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ม.ค. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ) 11 ม.ค. 2560
38/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ม.ค. 60 วัดสูงเม่น แพร่ (ประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า) 10 ม.ค. 2560
37/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,17 ม.ค. 60 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ แม่ริม โรงเรียนปริ้นรอยแยลส์วิทยาลัย เมือง เชียงใหม่ (ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย) 10 ม.ค. 2560
36/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ) 10 ม.ค. 2560
35/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 10 ม.ค. 2560
34/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 59) ภาคเรียนที่ 2/2559 10 ม.ค. 2560
33/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-24 ม.ค. 60 สารภี เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2560
32/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ม.ค. 60 สารภี เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2560
31/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ม.ค. 60 ฝาง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2560
30/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 ม.ค. 60 ดอยเต่า เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2560
29/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-14 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 09 ม.ค. 2560
28/2560 แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) 09 ม.ค. 2560
27/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-27 ม.ค. 60 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2560
26/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-25 ม.ค. 60 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2560
25/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ม.ค.-1 ก.พ. 60 หางดง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2560
24/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-19 ม.ค. 60 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2560
23/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ม.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ม.ค. 2560
22/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ม.ค.60-6 ก.พ. 60 สารภี เมือง สันป่าตอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ม.ค. 2560
21/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ) 07 ม.ค. 2560
20/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ม.ค. 60 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล) 07 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]