ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152] 153 [154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1631/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ค. 60 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา) 18 พ.ค. 2560
1630/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 18 พ.ค. 2560
1628/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการโครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติ "CMRU-TP Test" 18 พ.ค. 2560
1627/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20-21 พ.ค. 60 18 พ.ค. 2560
1625/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-24 พ.ค. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ (วิจัย) 17 พ.ค. 2560
1624/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 พ.ค. 2560
1623/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แลรายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 พ.ค. 2560
1622/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 17 พ.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 17 พ.ค. 2560
1621/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 พ.ค. 60 โรงแรมสิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 16 พ.ค. 2560
1620/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 พ.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย) 16 พ.ค. 2560
1619/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. 60 บ้านแม่สาน้อย แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 16 พ.ค. 2560
1618/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-24 พ.ค. 60 จันทบุรี ตราด กรุงเทพฯ (โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ) 16 พ.ค. 2560
1617/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา (ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 16 พ.ค. 2560
1616/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 พ.ค. 60 สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการประกันคุณภาพตรวจสอบภายใน) 16 พ.ค. 2560
1615/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-27 พ.ค. 60 นครราชสีมา บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ เพชรบุรี นครปฐม อยุธยา นครสวรรค์ (โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี) 16 พ.ค. 2560
1614/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-22 พ.ค. 60 ลพบุรี อยุธยา เพชรบุรี (โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษา) 16 พ.ค. 2560
1613/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร (โครงการประชุมงานวิชาการลูกรพีภาคเหนือครั้งที่ 3) 16 พ.ค. 2560
1612/2560 เปลี่ยนแปลงผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 16-17 พ.ค. 60 (คณบดีไปราชการญี่ปุ่น) 16 พ.ค. 2560
1611/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ (อบรม Setting up a Self-Access Learning Centre) 16 พ.ค. 2560
1610/2560 ลงโทษวินัยให้พักการเรียนนักศึกษา 16 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]