ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152] 153 [154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
339/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 30 ม.ค. 2560
338/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 30 ม.ค. 2560
337/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 30 ม.ค. 2560
336/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 30 ม.ค. 2560
335/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-22 ก.พ. 60 สารภี สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ม.ค. 2560
334/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 60 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ม.ค. 2560
333/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 60 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ (ประชุมเครือข่ายคู่คิด) 30 ม.ค. 2560
332/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (อนุพงค์ บัวเงิน) 30 ม.ค. 2560
331/2560 ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการ 5-10 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (ทะเลแก้วเกมส์) 29 ม.ค. 2560
330/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29-30 ม.ค. 60 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ (รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา) 29 ม.ค. 2560
329/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง (ประชุมจัดทำเครื่องมือนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 29 ม.ค. 2560
327/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์อาหาร 29 ม.ค. 2560
326/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-5 ก.พ. 60 แม่ฮ่องสอน (โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี) 29 ม.ค. 2560
325/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-1 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) พิษณุโลก (นำเสนอโครงการตามแผนบูรณาการของแต่ละมหาวิทยาลัย) 29 ม.ค. 2560
324/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,11-13,18-19,25 ก.พ. 60 แม่ริม ฮอด เชียงใหม่ (วิจัย) 29 ม.ค. 2560
323/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ก.พ. 60 แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 29 ม.ค. 2560
322/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.พ. 60 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 29 ม.ค. 2560
321/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 28 ม.ค. 2560
320/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/สถาบัน) 28 ม.ค. 2560
319/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี 27 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]