ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135] 136 [137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
692/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี (ประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา) 28 ก.พ. 2560
691/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 2 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ (ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารโครงการวิจัยความร่วมมือ) 28 ก.พ. 2560
690/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 6 มี.ค. 60 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ (ประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ) 28 ก.พ. 2560
688/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 มี.ค. 60 โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ (สัมมนา FTA พัฒนา SMEs/OTOP/วิสาหกิจชุมชน) 28 ก.พ. 2560
687/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 60 ศูนย์บริการนิสสัน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (ตรวจเช็คระยะ) 28 ก.พ. 2560
686/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 มี.ค. 60 บริษัทไพฑูรย์สะพลี ปากเกร็ด นนทบุรี (วิจัย) 28 ก.พ. 2560
685/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 มี.ค. 60 เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น่าน (สัมมนาวิชาการรักษ์ป่าน่าน) 28 ก.พ. 2560
683/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 มี.ค. 60 แม่ฮ่องสอน (วิจัย) 28 ก.พ. 2560
682/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ (สัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีการศึกษา) 28 ก.พ. 2560
681/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 27 ก.พ. 2560
680/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบปกสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 27 ก.พ. 2560
679/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู (เพิ่มเติม) 27 ก.พ. 2560
678/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อสอบและจัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (เพิ่มเติม) 27 ก.พ. 2560
677/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 27 ก.พ. 2560
676/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 27 ก.พ. 2560
675/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 27 ก.พ. 2560
674/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 27 ก.พ. 2560
673/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 60 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์ (ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารการลงทุนสำนักงานประกันสังคม) 27 ก.พ. 2560
672/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 60 พิชัย อุตรดิตถ์ (งานศพบิดานางสาวนิตยา ทองนา) 27 ก.พ. 2560
671/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 60 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (ประชุมการรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู) 27 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]