ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218] 219 [220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
244/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 60 สันกำแพง แม่ริม เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
243/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ม.ค. 60 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
242/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสู่การเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 24 ม.ค. 2560
241/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู 24 ม.ค. 2560
240/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสำหรับการเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 24 ม.ค. 2560
239/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ 24 ม.ค. 2560
238/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-7 ก.พ. 60 เมือง ป่าซาง ลำพูน เมือง ลำปาง เชียงดาว แม่วาง เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
237/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-30 ม.ค. 60 ดอยสะเก็ด แม่ออน เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
236/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-6 ก.พ. 60 ดอยสะเก็ด แม่ออน เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
235/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ม.ค. 60 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ (เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา) 23 ม.ค. 2560
234/2560 แต่งตั้งผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิชาการ "วารสารบัณฑิตวิจัย" (เพิ่มเติม) 23 ม.ค. 2560
233/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 ม.ค. 2560
232/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 23 ม.ค. 2560
231/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 23 ม.ค. 2560
230/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 23 ม.ค. 2560
229/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (งานแถลงข่าวกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ) 23 ม.ค. 2560
228/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 ม.ค. 60 กรุงเทพฯ (ติดต่อราชการ) 22 ม.ค. 2560
227/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 22-25 ม.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการแม่แจ่ม) 22 ม.ค. 2560
226/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ม.ค. 60 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก (วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM) 22 ม.ค. 2560
225/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 60 สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]