ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3907 เรื่อง รวมทั้งหมด : 196 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4111/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-24 พ.ย. 60 โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก (โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560) 30 ต.ค. 2560
4110/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 พ.ย. 60 ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในงานบัณฑิตานุสรณ์) 30 ต.ค. 2560
4109/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 60 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการแม่ฮ่องสอน) 27 ต.ค. 2560
4108/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ต.ค. 60 สนามฟุตบอล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน (เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล) 27 ต.ค. 2560
4105/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าย่อย จำนวน 1 จุดบริการ บริเวณด้านหลังศาลาพระพุทธจตุรทิศ 27 ต.ค. 2560
4103/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. 60 อาคารอเนกประสงค์ ธปท. สภน. จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2560 เรื่อง Tourism Megatrends:โอกาสและความท้าทายของธุรกิจท่องเที่ยว) 27 ต.ค. 2560
4102/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. 60 อาคารอเนกประสงค์ ธปท. สภน. จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2560 เรื่อง Tourism Megatrends:โอกาสและความท้าทายของธุรกิจท่องเที่ยว) 27 ต.ค. 2560
4101/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและปรับหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและพลศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 27 ต.ค. 2560
4100/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-30 ต.ค. 60 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การเสด็จประภาสต้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน) 27 ต.ค. 2560
4099/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 พ.ย. 60 โรงแรมดิอิมพีเรียล จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 27 ต.ค. 2560
4098/2560 อนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ 6-10 พ.ย. 60 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ขนน้ำบริการแก่ตัวแทนขายน้ำดื่มและฝ่ายสวัสดิการ) 27 ต.ค. 2560
4098/2560 อนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ 6-10 พ.ย. 60 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ขนน้ำบริการแก่ตัวแทนขายน้ำดื่มและฝ่ายสวัสดิการ) 27 ต.ค. 2560
4097/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 พ.ย. 60 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 27 ต.ค. 2560
4094/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 60 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมนานาชาติ The first Materials Research Society of thailand International Conference) 27 ต.ค. 2560
4093/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 60 (ผู้อำนวยการลากิจไปต่างจังหวัด) 27 ต.ค. 2560
4092/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1) 27 ต.ค. 2560
4091/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. 60 บ้านกลางเมือง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง และบ้านท่าหนองหลวง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทราบความต้องการขององค์กา 27 ต.ค. 2560
4089/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 27 ต.ค. 2560
4084/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 60 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี) 25 ต.ค. 2560
4083/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 ต.ค. 60 ห้องประชุมมะซาง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการธุรกิจและการค้าชายแดน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 25 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]