ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 47 [48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4014/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการและห้องเรียน เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธี 19 ต.ค. 2560
4011/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างรื้อถอนและขนย้ายพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 19 ต.ค. 2560
4010/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ต.ค. 60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (นำส่งเอกสารหลักฐานการประกอบการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 19 ต.ค. 2560
4009/2560 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการในสำนักทะเบียนและประมวลผล 19 ต.ค. 2560
4008/2560 ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 19 ต.ค. 2560
4007/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานบัณฑิตานุสรณ์ ประจำปี 2560 19 ต.ค. 2560
4006/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ต.ค. 60 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล ชั้น 2 อาคาร วช.2 กรุงเทพมหานคร (นำเสนอรายละเอียดโครงการ เรื่อง การจัดการความรู้ในการแปรรูปขยะจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 19 ต.ค. 2560
4005/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ต.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 10 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเรื่องต้นแบบการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 19 ต.ค. 2560
4004/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค. 2560
4003/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค. 2560
4002/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา Self Access จำนวน 95 ชุด เพื่อใช้สำหรับสำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค. 2560
4001/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 51 ชุด เพื่อใช้สำหรับสำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 ต.ค. 2560
4000/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะสูจิบัตร จำนวน 25,000 เล่ม 19 ต.ค. 2560
3999/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 19 ต.ค. 2560
3998/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่ศูนย์แม่ริม 19 ต.ค. 2560
3994/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ต.ค. 60 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประชุมพิจารณาโครงการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างการวิจัย นักวิจัย และผู้ประสานงานจากสำนักวิจัย) 18 ต.ค. 2560
3993/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30 พ.ย. 60 อำเภอแม่ริม แม่แตง สะเมิง พร้าว สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ 18 ต.ค. 2560
3992/2560 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 3 ก.ย. - 2 ต.ค. 60 (หัวหน้าลาป่วย) สำนักงาน 18 ต.ค. 2560
3991/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 18 ต.ค. 2560
3989/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14-15,21-22,28-29 ต.ค. 60 (ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 18 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]