ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 35 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4282/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,22 พ.ย. 60 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 พ.ย. 2560
4281/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,22,23 พ.ย. 60 โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 พ.ย. 2560
4280/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,21,23,24 พ.ย. 60 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนจิตราวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 พ.ย. 2560
4279/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,21,23,24 พ.ย. 60 โรงเรียนเมตตาศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนธรรมราชศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 พ.ย. 2560
4278/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22,23 พ.ย. 60 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 พ.ย. 2560
4277/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,27,28 พ.ย. 60 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ โรงเรียนชลประทานผาแตก โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 พ.ย. 2560
4276/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบตั้งโต๊ะ (UV-Visible Spectrophotometer) จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย. 2560
4274/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบรรณาธิการจัดทำวารสารวิชาการ "วารสารบัณฑิตวิจัย" 15 พ.ย. 2560
4273/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 (คณบดีเดินทางไปราชการเพื่อประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การทบทวนหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในปัจจุบันและการขับเคลื่อนยุทธ 15 พ.ย. 2560
4272/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 ธ.ค. 60 แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โอลิมปิคในสถาบันการศึกษา) 14 พ.ย. 2560
4271/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 พ.ย. 60 ห้องประชุมนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง การเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยจิตวิทยาในยุคประเทศไทย 4.0 15 พ.ย. 2560
4270/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 ธ.ค. 60 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560) 15 พ.ย. 2560
4269/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 พ.ย. 60 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนสังวาลวิทยา โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียม โรงเรียนบ้านแม่ศึก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงรียนบ้านขุนกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 15 พ.ย. 2560
4268/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-24 พ.ย. 60 โรงเรียนบ้านแม่โถ โรงเรียนห้วยผึ้งใหม่ โรงเรียนบ้านละอูบ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง โรงเรียนบ้านท่าสองแคว โรงเรียนบ้านแม่แลบ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 15 พ.ย. 2560
4267/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ย. 60 โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาจังหวัดในระยะ 5 ปี พศ.2560-2564) 15 พ.ย. 2560
4263/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 60 (คณบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 14 พ.ย. 2560
4262/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ) 14 พ.ย. 2560
4261/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,24,28,29 พ.ย. 60 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนบ้านหลักปัน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2560
4260/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,27,28 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนบ้านหนองไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2560
4259/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,23 พ.ย. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]