ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 35 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2869/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ส.ค. 60 แอท ธานา เชียงใหม่ ชิค จังเกิล รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ Plan for QA) 31 ก.ค. 2560
2869/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ส.ค. 60 แอท ธานา เชียงใหม่ ชิค จังเกิล รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ Plan for QA) 31 ก.ค. 2560
2868/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5 ส.ค. 60 ชลบุรี (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานบริหารงานศูนย์แม่ริม) 31 ก.ค. 2560
2867/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ส.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมและพัฒนานักวิจัยหลักสูตร การเขียนบทความเชิงวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ) 31 ก.ค. 2560
2866/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-28 ส.ค. 60 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท และโรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร Certifield in Exhibition Management (CEM) และหลักสูตร Certified in Meetings Professional (CMP) 31 ก.ค. 2560
2865/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 60 ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 และ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประชุมสัมมนาการเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 31 ก.ค. 2560
2863/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,8,29 ส.ค. 60 โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2560
2862/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,7 ส.ค. 60 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวะดลำพูน (นิเทศ) 31 ก.ค. 2560
2861/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,9,23 ส.ค. 60 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2560
2860/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 60 และ 7,14 ส.ค. 60 โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2560
2859/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,8,18,22,25,29 ส.ค. 60 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2560
2858/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,4,11 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อำเภอสันทราย โรงเรียนบ้านนามน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2560
2856/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2,3,4,29,30,31 ส.ค. 60 และ 1,12,13,14,15 ก.ย. 60 โรงเรียนจิตราวิทยา โรงเรียนวชิรวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2560
2855/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,28,29,30,31 ส.ค. 60 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัด 31 ก.ค. 2560
2854/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,3,7,8,10 ส.ค. 60 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชีย 31 ก.ค. 2560
2853/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 31 ก.ค. 2560
2851/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 30 ก.ค. 2560
2849/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 29 ก.ค. 2560
2848/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน 29 ก.ค. 2560
2847/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ก.ค. 60 และ 28-29 ก.ย. 60 (วิจัย) 29 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]