ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212] 213 [214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
56/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-13 ม.ค. 62 จังหวัดกำแพงเพชร-ชลบุรี (โครงการการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในศตวรรษที่ 21) 04 ม.ค. 2562
55/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-12 ก.พ. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี (โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรม การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 : ผ้าไทยยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นไทย) 04 ม.ค. 2562
54/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-20 ม.ค. 62 โครงการหลวงวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัมนา จังหวัดเชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ) 04 ม.ค. 2562
53/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 ม.ค. 62 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร (โครงการส่งเสริมนักศึกาเข้าร่วมกิจกรรมสภาวิชาชีพหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาภาควิชาการบัญชีและการเงินเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายวิชาชีพบัญชีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน) 04 ม.ค. 2562
52/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,16,29 ม.ค. 62 และวันที่ 8 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ม.ค. 2562
51/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,25 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ม.ค. 2562
50/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 31 ม.ค. 62 Town Hall บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 04 ม.ค. 2562
49/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 7-11 ม.ค. 62 (ผู้อำนวยการลาพักผ่อน) 04 ม.ค. 2562
48/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย) 04 ม.ค. 2562
47/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-12 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 04 ม.ค. 2562
46/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 9-11 ม.ค. 62 โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (เป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง ทุนวิจัยต่างประเทศ : โอกาสและความท้าทาย และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ฯ) 04 ม.ค. 2562
45/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ม.ค. 62 หมู่บ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562) 04 ม.ค. 2562
44/2562 เสนอเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04 ม.ค. 2562
43/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ม.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบเครือข่ายผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 04 ม.ค. 2562
42/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ม.ค. 62 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 04 ม.ค. 2562
41/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,8 ม.ค. 62 ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดกรน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโดยข้อตกลงชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 04 ม.ค. 2562
40/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ม.ค. 62 โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (นำเสนอผลงานวิจัยที่การประชุมประจำปี นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 04 ม.ค. 2562
39/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ม.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบเชิงบูรณาการในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 04 ม.ค. 2562
38/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ม.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบเชิงบูรณาการในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 04 ม.ค. 2562
37/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ม.ค. 62 ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562และปรึกษาหารือเตรียมการเปิดโรงเรียนสาธิตฯ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 04 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]