ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] 83 [84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2097/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-9 มิ.ย. 62 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร (วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาผู้ให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการจัดการความรู้) 31 พ.ค. 2562
2096/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 10-11 มิ.ย. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เก็บข้อมูลโครงการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในยุคดิจิทัล) 31 พ.ค. 2562
2095/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-9 มิ.ย. 62 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านวิจัย นวัตกรรม) 31 พ.ค. 2562
2094/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2,8-9,15-16 มิ.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การใช้สมุนไพรบางชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการเจริญในการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ) 31 พ.ค. 2562
2091/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดโครงการสร้างสำนึกพลเมืองเยาวชนจิตอาสา (ประเทศชาติต้องมาก่อน) รุ่นที่ 2) 30 พ.ค. 2562
2090/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 62 และวันที่ 6 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 พ.ค. 2562
2089/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,14,19 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 พ.ค. 2562
2088/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มิ.ย. 62 ค่ายชเยศ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมผู้ประสานงานโครงการ MoP, Thailand ระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 3) 30 พ.ค. 2562
2087/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 มิ.ย. 62 At Nata Chiangmai Chic View อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมปฏิบัติการ การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม) 30 พ.ค. 2562
2086/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมชี้แจงและติดตามสภาพการดำเนินงานปัจจุบันของนักวิจัย ประจำปี 2562) 30 พ.ค. 2562
2085/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 มิ.ย. 62 พื้นที่จังหวัดลำพูน และพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษด้านการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการระบบพี่เลี้ยง) 30 พ.ค. 2562
2084/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 มิ.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่วางและอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนด้วยการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคในพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน) 30 พ.ค. 2562
2083/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 พ.ค. 62 ห้องประชุมอิมพีเรียลฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนข้อเสนอแผนวิจัยการเข้าสู่ผู้สูงอายุในยุค 4.0 อย่างมีคุณภาพ) 30 พ.ค. 2562
2082/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4 มิ.ย. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 30 พ.ค. 2562
2081/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-5 มิ.ย. 62 บ้านขุนกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรชาติพันธุ์ชาวม้ง ดอยอินทนนท์) 30 พ.ค. 2562
2080/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ สำหรับการจ้างออกแบบ/ปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2562
2079/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 30 พ.ค. 2562
2078/2562 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 30 พ.ค. 2562
2077/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-6 มิ.ย. 62 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอกอรชุน พิบูลย์นครินทร์ (บ้านลุกข้าวหลาม) และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสะเป่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อการเรียนรู้ทรัพยากรระดับประถมศึกษา) 30 พ.ค. 2562
2076/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 มิ.ย. 62 ห้องประชุมเรวดี ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ) 30 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]