ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] 83 [84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2954/2562 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงที่ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาเครือข่ายหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 24 ก.ค. 2562
2953/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ วิทยาการที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการวิจัยด้านศิลปะการแสดง) 24 ก.ค. 2562
2952/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ วันที่ 1,2,8,9,16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ก.ค. 2562
2951/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,23,24,25,26,30,31 ก.ค. 62 และวันที่ 1 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่ (นิเทศ) 24 ก.ค. 2562
2950/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30,31 ก.ค. 62 และวันที่ 13,14,16 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ก.ค. 2562
2949/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2,5,6,8,9 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ก.ค. 2562
2948/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,5,6,7,8,13,14 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 24 ก.ค. 2562
2947/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,14,15,16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ก.ค. 2562
2946/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,23,24,25,30,31 ก.ค. 62 และวันที่ 1,2 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ก.ค. 2562
2945/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,29 ส.ค. 62 และวันที่ 19 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ก.ค. 2562
2944/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ก.ค. 2562
2943/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,14,28,29 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 24 ก.ค. 2562
2942/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ก.ค. 62 สถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (อบรมหลักสูตร ทำสบู่ก้อนสบู่เหลวธรรมชาติเพื่อสร้างแบรนด์สบู่ของคุณเอง) 24 ก.ค. 2562
2941/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 62 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคโปสเตอร์ฯ) 24 ก.ค. 2562
2940/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 5-6 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย) 24 ก.ค. 2562
2939/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ส.ค. 62 ห้องประชุม 1 สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ และนิสิตเก่า คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (นำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ) 24 ก.ค. 2562
2938/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ก.ค. 62 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน (อบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาในท้องถิ่น) 24 ก.ค. 2562
2935/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง วิธีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ และกำหนดรายละเอียดเงื่อนไข ราคากลางค่าเช่าพื้นที่ประกอบ 23 ก.ค. 2562
2934/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ค. 62 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเรื่อง การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ) 23 ก.ค. 2562
2933/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-27 ก.ค. 62 โรงแรมอิสตัน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิทยากรผู้สอนในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว) 23 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]