ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] 66 [67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3322/2562 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 ส.ค. 2562
3321/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (โครงการอภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 21 ส.ค. 2562
3320/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 62 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 21 ส.ค. 2562
3316/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-12 ก.ย. 62 ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร (โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 3) 20 ส.ค. 2562
3315/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม) 20 ส.ค. 2562
3314/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561) 20 ส.ค. 2562
3313/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรในงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) 20 ส.ค. 2562
3312/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ส.ค. 62 เส้นทางเถิน-ตาก (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 เส้นทางเถิน-ตาก) 20 ส.ค. 2562
3311/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 20 ส.ค. 2562
3310/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมการประชุมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในการผลิตและการประชุมสรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการเพื่อวางแผนในการดำเนินงานครั้งต่อไป) 20 ส.ค. 2562
3309/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-31 ส.ค. 62 วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา) 20 ส.ค. 2562
3308/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24-26 ส.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ประชุมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3) 20 ส.ค. 2562
3307/2562 แต่งตั้งกรรมการดำเนินศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช (เพิ่มเติม) 20 ส.ค. 2562
3306/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (โครงการอภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 20 ส.ค. 2562
3305/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 28-30 ส.ค. 62 20 ส.ค. 2562
3305/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562) 20 ส.ค. 2562
3304/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 ก.ย. 62 โรงเรียนแม่สูนน้อย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตามช่วงวัยให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6) 20 ส.ค. 2562
3303/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-31 ส.ค. 62 สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (เป็นกรรมการตัดสินกรีฑา) 20 ส.ค. 2562
3300/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ในวันที่ 20 - 24 ส.ค. 62 ณ จีน (นางหทัยทิพย์ สินธุยา และน.ส.ณัฐิยา ตันตรานนท์) 19 ส.ค. 2562
3299/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและวิทยากรโครงการอบรมวิชาภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างประเทศ 19 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]