ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
235/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 7 เดือน 14 ม.ค. 2562
233/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-27 ม.ค. 62 หมู่บ้านหนองแขม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์) 14 ม.ค. 2562
232/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.พ. 62 ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in digital Age และ Digital Tool for Future HR) 14 ม.ค. 2562
231/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ม.ค. 62 ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมและดำเนินการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยด้านการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง) 14 ม.ค. 2562
228/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 62 บริษัทโซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อควิปเม้นต์ (ไทยแลด์) จำกัด และบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (กิจกรรมศึกษาดูงานนอกห้องเรียน) 14 ม.ค. 2562
227/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,23,30 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 ม.ค. 2562
224/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 2562
223/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 2562
219/2562 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 13 ม.ค. 2562
218/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,28,29 ม.ค. 62 และวันที่ 12,25,26 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2562
217/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ม.ค. 62 ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรครู 4 ปี) 13 ม.ค. 2562
216/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ม.ค. 62 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561) 13 ม.ค. 2562
215/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-25 ม.ค. 62 หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8) 13 ม.ค. 2562
214/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,31 ม.ค. 62 และวันที่ 7 ก.พ. 62 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2562
213/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,29 ม.ค. 62 และวันที่ 12 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2562
212/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,30 ม.ค. 62 และวันที่ 13 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ม.ค. 2562
211/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้าใช้พื้นที่หลังจากการรื้อถอนโรงอาหารหลังเดิม 13 ม.ค. 2562
208/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 13-20 มกราคม 2562 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี) 12 ม.ค. 2562
207/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 16-18 ม.ค. 62 (ผู้อำนวยการไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 12 ม.ค. 2562
206/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-20 ม.ค. 62 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (วิจัยการอนุรักษ์และสร้างจิตสำนักต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยลื้อลวงเหนือ) 12 ม.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200] 201 [202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]