ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203] 204 [205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
252/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางวิธีดำเนินการและกำหนดราคาเช่าร้านถ่ายเอกสารศูนย์เวียงบัว 15 ม.ค. 2562
251/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ม.ค. 62 วัดหนองสองห้อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) 15 ม.ค. 2562
250/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (นำเสนอผลงานวิจัยฯ) 15 ม.ค. 2562
249/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-21 ม.ค. 62 ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน คุณครูประทุม จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าค่ายฝึกอบรมชีวิตจะเป็นสุขถ้าบำบัดทุกข์ด้วยความพอเพียง) 15 ม.ค. 2562
248/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 30-31 ม.ค. 62 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประชุมคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562) 15 ม.ค. 2562
247/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 15 ม.ค. 2562
246/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 15 ม.ค. 2562
245/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 และ 18-19 ม.ค. 62 กรุงเทพมหานคร (ปรึกษาหารือข้อราชการและศึกษาดูงานฯ) 15 ม.ค. 2562
244/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 16-19 ม.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 15 ม.ค. 2562
243/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 และ 17 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากแห่งน้ำผิวดิน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 15 ม.ค. 2562
242/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 ห้อง สำหรับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2562
241/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายวัสดุประกอบอาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัย จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมด 15 ม.ค. 2562
240/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 15 ม.ค. 2562
239/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ม.ค. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ และห้องกมลรำลึก ชั้น 20 อาคารธาราสาธร กรุงเทพมหานคร (ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (LOA) โครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม และเข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองที่เข้มแข็งตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการเลือกตั้ง) 15 ม.ค. 2562
237/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,18,22,25 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 14 ม.ค. 2562
236/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดวิธีการจัดหา กำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพื้นต่ำ จำนวน 2 คัน) 14 ม.ค. 2562
235/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 7 เดือน 14 ม.ค. 2562
233/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-27 ม.ค. 62 หมู่บ้านหนองแขม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์) 14 ม.ค. 2562
232/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.พ. 62 ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HR Transformation in digital Age และ Digital Tool for Future HR) 14 ม.ค. 2562
231/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ม.ค. 62 ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมและดำเนินการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยด้านการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง) 14 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]