ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53] 54 [55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3602/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน TCAS ประจำปีการศึกษา 2563) 10 ก.ย. 2562
3601/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 10 ก.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 10 ก.ย. 2562
3600/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.ย. 62 พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับพระปานปอง กิจกรรมจัดทำหนังสือและสื่อสารเรียนรู้ และกิจกรรมนำเสนอหนังสือและสื่อการเรียนรู้แก่ชุมชน) 10 ก.ย. 2562
3599/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ย. 62 ห้องภาณุรังสี ชั้น 1 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเรื่อง การรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี) 10 ก.ย. 2562
3598/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-19 ต.ค. 62 กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาบุคลากรในการร่วมประชุมวิชาการ EDUCA 2019 และโครงการ PLC ประสบการณ์ EDUCA 2019 สู่การเข้าร่วมนำเสนอผลงานของโรงเรียนในการประชุมวิชาการระดับชาติ) 10 ก.ย. 2562
3597/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 10 ก.ย. 2562
3596/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 พ.ย. 62 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR : Objective and Key Result) 10 ก.ย. 2562
3595/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 62 ห้องบรรยาย ชั้น 4 อาคารออกแบบคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 10 ก.ย. 2562
3594/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ย. 62 โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พอยท์ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่วิทยากรบรรยายฯ) 10 ก.ย. 2562
3593/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 62 ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS) 10 ก.ย. 2562
3592/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาสำหรับการจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ก่อสร้างต่อจากโครงการเดิมของอาคารอเนกประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม) โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2562
3591/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 62 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 10 ก.ย. 2562
3590/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ย. 62 ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรฯ) 10 ก.ย. 2562
3589/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันวงดนตรี "ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด" 10 ก.ย. 2562
3588/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ 10 ก.ย. 2562
3588/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ 10 ก.ย. 2562
3587/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 ก.ย. 2562
3586/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม (เข้าร่วมงาน The Presidents' Forum of Southeast and Asia and Taiwan Universities (SATU Presidents' Forum) Local Chapter Workshop) 10 ก.ย. 2562
3585/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 62 ห้องสุเทพ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน เทคนิคการสอนและการใช้สื่อ หัวข้อ นวัตกรรมด้านการศึกษาในยุค Disruptive Innovation) 10 ก.ย. 2562
3584/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมงานแถลงข่าวพิธีเปิดโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีคัดเลือก 10 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]