ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4657/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4656/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4655/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 62 วันที่ 8,22 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4654/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4653/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 13-17 ธ.ค. 62 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เป็นวิทยากรฯ) 13 ธ.ค. 2562
4652/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ธ.ค. 62 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ครูศิลปะการแสดงในยุคดิจิทัล และ แหกคอก ลอกครู สร้างองค์ความรู้สู่ความยั่งยืนทางศิลปศึกษา) 13 ธ.ค. 2562
4651/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 62 วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 13 ธ.ค. 2562
4650/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ธ.ค. 62 จังหวัดน่าน (ศึกษาดูงานฯ) 13 ธ.ค. 2562
4649/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 62 วันที่ 20 ม.ค. 63 และวันที่ 3 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4648/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 62 วันที่ 24 ม.ค. 63 และวันที่ 14 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4647/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 62 และวันที่ 8,22 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4646/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,27 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2562
4645/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-28 ธ.ค. 62 จังหวัดน่านและกรุงเทพมหานคร (จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้รับการอบรมจากประเทศภูฏาน) 13 ธ.ค. 2562
4644/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจบุรี (ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี) 13 ธ.ค. 2562
4643/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 62 ห้องประชุม Winner 7 ชั้น 7 โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ประชุมชี้แจง PMU พบประชาคมวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 13 ธ.ค. 2562
4641/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 ธ.ค. 62 อาคารสภาวิชาชีพ กรุงเทพมหานคร (อบรมเรื่อง การวางระบบบัญชีทางการเกษตร) 13 ธ.ค. 2562
4640/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ 13 ธ.ค. 2562
4639/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 13 ธ.ค. 2562
4638/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างระยะทาง 1 กิโลเมตร 13 ธ.ค. 2562
4636/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2-13 ม.ค. 63 และวันที่ 19 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 (การให้บริการของสำนักหอสมุด) 12 ธ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]