ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3686/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 5 - 11 ต.ค. 62 ณ สิงค์โปร์ (รร.สาธิต) 17 ก.ย. 2562
3685/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 5 - 7 ต.ค. 62 ณ ญี่ปุ่น (น.ส.ขวัญหทัย กวดนอก) 17 ก.ย. 2562
3684/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 26 ต.ค. - 3 พ.ย. 62 ณ ญี่ปุ่น 17 ก.ย. 2562
3683/2562 แก้ไขคำสั่ง ที่ 3371/62 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 9 - 13 ก.ย. 62 17 ก.ย. 2562
3682/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน (นายสยมภู อะโน) 17 ก.ย. 2562
3678/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 16 ก.ย. 2562
3677/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.ย. 62 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา) 16 ก.ย. 2562
3676/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 62 โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการ Train the Trainer) 16 ก.ย. 2562
3675/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.ย. 62 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ติดต่อราชการ) 16 ก.ย. 2562
3674/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 62 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมและปฏิบัติงานโครงการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาจีนจากพี่สู่น้อง) 16 ก.ย. 2562
3673/2562 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 16 ก.ย. 2562
3671/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการประเทศมาเลเซีย) 16 ก.ย. 2562
3668/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) 15 ก.ย. 2562
3667/2562 ให้บุคลากรสายสนับสนุนย้ายสังกัด จำนวน 10 ราย (กองคลังไปกองการพัสดุ) 15 ก.ย. 2562
3666/2562 ให้บุคลากรสายสนับสนุนย้ายสังกัด จำนวน 21 ราย (สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริมไปกองอาคารสถานที่) 15 ก.ย. 2562
3665/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,22,29 ก.ย. 62 พื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสื่อภาษาอังกฤษในรูปแบบแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 15 ก.ย. 2562
3664/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.ย. 62 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทุบรี และสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รับบำเหน็จบำนาญส่งคืนและประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 15 ก.ย. 2562
3663/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ต.ค. 62 ลำปาง (โครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้างและลูกจ้างส่วนราชการ) 15 ก.ย. 2562
3662/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 62 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ประชุมสัมมนาเรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 15 ก.ย. 2562
3661/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 ก.ย. 62 กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ (โครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8) 15 ก.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] 49 [50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]