ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] 49 [50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3728/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 62 ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาเรื่อง การใช้ภาษาสื่ออย่างมีมาตรฐานและจริยธรรม) 20 ก.ย. 2562
3727/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ย. 62 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมเพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2562) 20 ก.ย. 2562
3726/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10,21-24 ต.ค. 62 จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เป็นวิทยากรวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการทักษะ EF ในระดับปฐมวัย : Happy Children build Happy Society) 20 ก.ย. 2562
3725/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. 62 บริษัทเชียงใหม่ธนกร จำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ก.ย. 2562
3724/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 62 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรุงเทพมหานคร (ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของชุมชนในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2562) 20 ก.ย. 2562
3723/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการโครงการจ้างก่อสร้างโรงประกอบอาคารสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 20 ก.ย. 2562
3722/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 62 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนโยบายและระดับปฏิบัติของโครงการ OGOP II) 20 ก.ย. 2562
3719/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 18 - 30 ก.ย. 62 (น.ส.มณีดา และ น.ส. ธนมภร) 19 ก.ย. 2562
3718/2562 แต่งตั้งกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณา การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าย่อย จำนวน 2 จุดบริการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 ก.ย. 2562
3717/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ย. 62 กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมงานสัมมนาฯ) 19 ก.ย. 2562
3716/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 และ 26-27 ก.ย. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 19 ก.ย. 2562
3715/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ก.ย. 62 โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 19 ก.ย. 2562
3713/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21,28 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ) 19 ก.ย. 2562
3712/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 และวันที่ 7-9 ต.ค. 62 พื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง คำเรียกสีในภาษาไทใหญ่ : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์) 19 ก.ย. 2562
3711/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 ก.ย. 62 (คณบดีลากิจส่วนตัว) คณะ 19 ก.ย. 2562
3710/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 62 ห้องประชุมจตุรทิศ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ) 19 ก.ย. 2562
3709/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรประชุมปฏิบัติการกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พุทธศักราช 2562 และประชุมเชิงปฏิบัติการเรี่อง กระบวนการ PLC ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ) 19 ก.ย. 2562
3708/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 62 บริษัทเชียงใหม่ธนกร จำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ก.ย. 2562
3705/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ก.ย. 62 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน (เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูอาจารย์และผู้ที่สนใจ) 18 ก.ย. 2562
3704/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.ย. 62 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]