ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168] 169 [170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1039/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 มี.ค. 62 โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 5) 06 มี.ค. 2562
1038/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-29 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา) 06 มี.ค. 2562
1036/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 มี.ค. 62 พื้นที่อำเภอขุนยวม อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 06 มี.ค. 2562
1035/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 มี.ค. 62 อาคารจุฬารัตน์ 14 ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางการกีฬาฯ) 06 มี.ค. 2562
1034/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 62 อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ประชุมย่อยครั้งที่ 4 โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าพะเยา) 06 มี.ค. 2562
1033/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-13 มี.ค. 62 ปางช้างแม่สา หมู่บ้านแม่กำปอง และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 06 มี.ค. 2562
1029/2562 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 06 มี.ค. 2562
1028/2562 การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05 มี.ค. 2562
1027/2562 การตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นายวรวิทย์ ผัดเป้า) 05 มี.ค. 2562
1026/2562 การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน (นายณัฐภัทร ลีรพันธุ์) 05 มี.ค. 2562
1025/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,12 มี.ค. 62 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากต้นคราม) 05 มี.ค. 2562
1024/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-25 เม.ย. 62 โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (อบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K) 05 มี.ค. 2562
1023/2562 แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ (อ.นิล พันธุ์คงชื่น) 05 มี.ค. 2562
1022/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 62 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการบริการวิชาร่วมกับการเรียนการสอน) 05 มี.ค. 2562
1021/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 8-9 มี.ค. 62 ห้องประชุม 30 ปี อาคาร 3 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสภาคณบดีฯ) 05 มี.ค. 2562
1020/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 มี.ค. 62 ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินร่างแผนปฏิบัติการเครือข่าย RISMEP จังหวัดเชียงใหม่) 05 มี.ค. 2562
1019/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 มี.ค. 62 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AB ชั้น 1 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้บริการรหัสดีโอไอ - ไทยแลนด์) 05 มี.ค. 2562
1018/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 62 ห้องประชุมดอยสุเทพ 1-2 ชั้น 1 โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) 05 มี.ค. 2562
1017/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. 62 ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562) 05 มี.ค. 2562
1016/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13,15,16,17 มี.ค. 62 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดเวทีการรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมความพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ฐานข้อมูล) 05 มี.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]