ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151] 152 [153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1429/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 เม.ย. 62 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 05 เม.ย. 2562
1428/2562 แต่งตั้งบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้ทำหน้าที่บันทึกการรับจ่ายเงิน 04 เม.ย. 2562
1427/2562 แต่งตั้งบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้ทำหน้าที่บันทึกการรับจ่ายเงิน 04 เม.ย. 2562
1426/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุนได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด) 04 เม.ย. 2562
1425/2562 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการการเพิ่มเติมโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 2) 04 เม.ย. 2562
1424/2562 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการการเพิ่มเติมโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม 04 เม.ย. 2562
1423/2562 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชุมชนสีเขียววิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 04 เม.ย. 2562
1422/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 เม.ย. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างกลยุทธ์การเล่าเรื่องราวและการตลาดเชิงเนื้อหาของผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมูลำไยผ่านสื่อสังคมออนไลน์) 03 เม.ย. 2562
1421/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 03 เม.ย. 2562
1420/2562 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 03 เม.ย. 2562
1419/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 4-5 เม.ย. 62 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 03 เม.ย. 2562
1418/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 เม.ย. 62 ห้องประชุมเจียงคำ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมและให้ความเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิเคราะห์ GAP ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย) 03 เม.ย. 2562
1417/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 เม.ย. 62 สำนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพมหานคร (รับฟังรายละเอียดการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอรับทุนในโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล) 03 เม.ย. 2562
1416/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-7 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงการใช้ประโยชน์ของที่ดินในการปลูกใบเมี่ยงในชุมชนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 03 เม.ย. 2562
1415/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5,10,17,19,24,26,30 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนดลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อนำเสนอข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 03 เม.ย. 2562
1414/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4,9,11,18,22,25,29 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนโลกจริงสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 03 เม.ย. 2562
1413/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-26 เม.ย. 62 และวันที่ 8-10 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนและชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 03 เม.ย. 2562
1412/2562 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) 03 เม.ย. 2562
1411/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 28 ราย 03 เม.ย. 2562
1409/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (สังเกตการณ์ซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชนและสาธารณภัย) 03 เม.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]