ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 39 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3978/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ต.ค. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ในศตวรรษที่ 21) 11 ต.ค. 2562
3977/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ต.ค. 62 ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์) 11 ต.ค. 2562
3976/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563) 11 ต.ค. 2562
3975/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2562) 11 ต.ค. 2562
3974/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2562) 11 ต.ค. 2562
3973/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4-6 พ.ย. 62 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 11 ต.ค. 2562
3972/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 11 ต.ค. 2562
3971/2562 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มเติม 11 ต.ค. 2562
3970/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ต.ค. 62 กรุงเทพมหานคร (ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกัญชา กัญชง และเกษตรอินทรีย์ฯ) 11 ต.ค. 2562
3970/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ต.ค. 62 กรุงเทพมหานคร (ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกัญชา กัญชง และเกษตรอินทรีย์ฯ) 11 ต.ค. 2562
3970/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ต.ค. 62 กรุงเทพมหานคร (ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกัญชา กัญชง และเกษตรอินทรีย์ฯ) 11 ต.ค. 2562
3969/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24-27 ต.ค. 62 ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และโรงแรมบรีซฮิลล์ เขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ประชุมฯ) 11 ต.ค. 2562
3968/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ต.ค. 62 พิพิธภัณฑ์จังหวัดลำปาง (ทัศนศึกษาฯ) 11 ต.ค. 2562
3966/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 10 ต.ค. 2562
3965/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ต.ค. 62 โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทัล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี (โครงการอบรม Train the Trainers for "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENCE" สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ) 10 ต.ค. 2562
3964/2562 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 10 ต.ค. 2562
3962/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ต.ค. 62 ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์) 10 ต.ค. 2562
3961/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-13 ต.ค. 62 โรงภาพยนตร์กันตนา มูฟวี่มอลล์ (สตูดิโอกันตนา รัชดา เหม่งจ๋าย) กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมประกวดในโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14) 10 ต.ค. 2562
3960/2562 ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 10 ต.ค. 2562
3959/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ต.ค. 62 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 10 ต.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]