ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3945/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13,26-27 ต.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ต.ค. 2562
3944/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ต.ค. 62 โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ สำนักงานใหญ่ ถนนนวมินทร์ บึงกุม กรุงเทพมหานคร (สัมมนาดนตรีในหัวข้อ Baroque Style and Interpretations) 09 ต.ค. 2562
3943/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 09 ต.ค. 2562
3942/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ต.ค. 62 โรงแรม Wintree City Resort Chiangmai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการ SAC สัญจรภาคเหนือ) 09 ต.ค. 2562
3941/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-27 ต.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากใบตองตึง กรณีศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 09 ต.ค. 2562
3940/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 17-22 พ.ย. 62 ประเทศฮังการี (ประชุมฯ) 09 ต.ค. 2562
3939/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ต.ค. 62 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาคำตอบเชิงนโยบายและการปฏิบัติการ สร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษา (Education Transformative Change) เพื่อการพัฒนาคนสำหรับอนาคต) 09 ต.ค. 2562
3938/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 62 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ต.ค. 2562
3937/2562 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 08 ต.ค. 2562
3936/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 08 ต.ค. 2562
3935/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8 ต.ค. 62 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 08 ต.ค. 2562
3934/2562 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนานาชาติ 08 ต.ค. 2562
3933/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ต.ค. 62 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 08 ต.ค. 2562
3930/2562 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษางานออกแบบก่อสร้างอาคารโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ต.ค. 2562
3929/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ต.ค. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR) 07 ต.ค. 2562
3927/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 13-15 พ.ย. 62 ห้องประชุมภาณุรังษี A โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562) 07 ต.ค. 2562
3926/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 18-19 ต.ค. 62 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 07 ต.ค. 2562
3925/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 10-12 ต.ค. 62 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (นำเสนอผลงานทางวิชาการฯ) 07 ต.ค. 2562
3924/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 16-19 ต.ค. 62 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 07 ต.ค. 2562
3923/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ต.ค. 62 บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 07 ต.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 39 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]