ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 85 [86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2910/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (ประชุมกรรมการบริหารสมาคม) 22 ก.ค. 2562
2909/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-26 ก.ค. 62 โรงแรม ทีค พาเลชแอนด์คอนเวนชั่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายและกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนนักพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ 2/2562) 22 ก.ค. 2562
2908/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ก.ค. 62 และวันที่ 2,9,16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2562
2907/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 62 และวันที่ 2,5,7 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2562
2906/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,30 ก.ค. 62 และวันที่ 5,6,13, 14 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2562
2905/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,30 ก.ค. 62 พื้นที่อำเภอสันทรายและอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษด้านการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการระบบพี่เลี้ยง) 22 ก.ค. 2562
2904/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ค. 62 อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา (ลานหนองระบู) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ประชุมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าพะเยาฯ) 22 ก.ค. 2562
2903/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ส.ค. 62 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (โครงการสัมมนา วิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2562) 22 ก.ค. 2562
2902/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 62 เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์สู่การบริการภาครัฐยุคใหม่) 22 ก.ค. 2562
2901/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561) 22 ก.ค. 2562
2900/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ก.ค. 62 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร (รับการสัมภาษณ์ข้าราชการส่วนกลางและผู้ผ่านการสัมภาษณ์จากศุนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค) 22 ก.ค. 2562
2899/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 62 ห้องประชุม 4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารใหม่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร (จัดทำและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง) 22 ก.ค. 2562
2898/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 25-28 ก.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 22 ก.ค. 2562
2897/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ศึกษาดูงานทะเบียนและประมวลผล) 22 ก.ค. 2562
2896/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. 62 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ กลุ่มดาวเด่น สู่สากล Product Differentiation พัฒนาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างแบรนด์ จังหวัดเชียงราย) 22 ก.ค. 2562
2895/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,7,8,14,15,21,22,28,29 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2562
2894/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,30,31 ก.ค. 62 วันที่ 27,28,30 ส.ค. 62 และวันที่ 3,4,6 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ก.ค. 2562
2893/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ส.ค. 62 ห้องประชุม 9A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ประชุมครั้งที่ 1 และร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ไก่แจ้เกมส์) 22 ก.ค. 2562
2892/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-26 ก.ค. 62 จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา (ศึกษาดูงานในประเทศของหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก) รุ่นที่ 2) 22 ก.ค. 2562
2891/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.ค. 62 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของชุมชนบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา) 22 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]