ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110] 111 [112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2345/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 14 มิ.ย. - 20 ก.ค. 62 (สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม) 17 มิ.ย. 2562
2344/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 มิ.ย. 62 และวันที่ 19 มิ.ย. 62 หมู่ 4 บ้านทุ่งโป่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมอทอง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเรื่อง แนวทางการกำจัดขยะเหลือใช้ทางการเกษตรลำไยเป็นพลังงานชีวมวลเพื่อลดปัญหาขยะและปัญหาหมอกควัน และนำชุดอุปกรณ์สาธิตเตาชีวมวลแบบผสมผสานและเตาชีวมวลระดับครัวเรือนไปติดตั้ง) 17 มิ.ย. 2562
2343/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 62 หอประชุมเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สถานการณ์จำลอง) 17 มิ.ย. 2562
2342/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 มิ.ย. 62 ศูนย์การเรียนรู้โครงการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (เก็บข้อมูลโครงการฯ) 17 มิ.ย. 2562
2341/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 มิ.ย. 62 อำเภอสันป่าตองว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อโครงการพระราชดำริ) 17 มิ.ย. 2562
2340/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.ค. 62 บ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดอบรมให้แก่ชาวบ้านฯ) 17 มิ.ย. 2562
2339/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 62 ชุมชนพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดการประชุม ติดตาม และประเมินผลโครงการร่วมกับประชาชนบ้านพระบามสี่รอย) 17 มิ.ย. 2562
2338/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 มิ.ย. 62 ห้อง Convention Center โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2562) 17 มิ.ย. 2562
2337/2562 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน 17 มิ.ย. 2562
2336/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน 17 มิ.ย. 2562
2335/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 19-20 มิ.ย. 62 (อธิการบดีเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 17 มิ.ย. 2562
2334/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,21,26 มิ.ย. 62 วันที่ 23 มิ.ย. 62 วันที่ 24,26,30 ก.ค. 62 และวันที่ 20,21,23,28 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2333/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,21,25,28 มิ.ย. 62 วันที่ 9,12,23,26 ก.ค. 62 และวันที่ 6,9,20,23 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2332/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,20 มิ.ย. 62 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2331/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. 62 วันที่ 24 ก.ค. 62 และวันที่ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2330/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 62 วันที่ 8 ก.ค. 62 และวันที่ 19 ส.ค. 62 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2329/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 มิ.ย. 62 วันที่ 15 ก.ค. 62 และวันที่ 19 ส.ค. 62 (โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2328/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 62 วันที่ 8 ก.ค. 62 และวันที่ 19 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2327/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 62 วันที่ 10 ก.ค. 62 และวันที่ 14 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562
2326/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 62 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 17 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]