ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2287/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2286/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19 มิ.ย. 62 วันที่ 24,25 ก.ค. 62 และวันที่ 28,29 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2285/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19,21,24 มิ.ย. 62 วันที่ 15,22,23,24,26 ก.ค. 62 และวันที่ 19,20,21,22,26 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2284/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2283/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17,19,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2282/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2281/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. 62 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2280/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19,20,21 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2279/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,17,19 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2278/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2277/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-28 มิ.ย. 62 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5) 13 มิ.ย. 2562
2276/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-28 มิ.ย. 62 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5) 13 มิ.ย. 2562
2275/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 มิ.ย. 62 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์บทความภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5) 13 มิ.ย. 2562
2274/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 มิ.ย. 62 ห้อง 310 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร (อบรมส่งเสริมเรื่องการจัดการวัตถุอันตรายและสารเคมีในประเทศไทยและต่างประเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2273/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 มิ.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 มิ.ย. 2562
2272/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มิ.ย. 62 ห้องประชุมสภาเทศบาล (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 13 มิ.ย. 2562
2271/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 มิ.ย. 62 บ้านแม่วาก หมู่ 6 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเทคนิคผลิตประโยชน์ของถ่านชีวภาพและช่องทางโอกาสต่อยอดเพื่อเป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชน) 13 มิ.ย. 2562
2270/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 15-16 มิ.ย. 62 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงและระดมความคิดแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่าง สสวท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 13 มิ.ย. 2562
2269/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 13 มิ.ย. 2562
2268/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 13 มิ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110] 111 [112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]