ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133] 134 [135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1829/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับพระปานปอง พระพุทธรูปที่สร้างจากดอกไม้ของชาวไทใหญ่เพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 12 พ.ค. 2562
1828/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ค. 62 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้งวรวิหาร อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (ประชุมฯ) 12 พ.ค. 2562
1827/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 13-15 พ.ค. 62 (ผู้อำนวยการลาพักผ่อน) 12 พ.ค. 2562
1826/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 62 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562) 12 พ.ค. 2562
1825/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 62 โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมพัฒนาอาชีพ กระเป๋าผ้าสไตล์ญี่ปุ่น) 11 พ.ค. 2562
1824/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 13-16 พ.ค. 62 (หัวหน้างานไปราชการจังหวัดจันทบุรี) 11 พ.ค. 2562
1823/2562 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3717/2561,3719/2561,5377/2561 11 พ.ค. 2562
1822/2562 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 4041/2561,4348/2561,4873/2561,4874/2561,14/2562,1369/2562 11 พ.ค. 2562
1821/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 มิ.ย. 62 กระบี่ (โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยกระดับการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล) 11 พ.ค. 2562
1820/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 13-16 พ.ค. 62 (ผู้อำนวยการไปราชการจังหวัดจันทบุรี) 11 พ.ค. 2562
1819/2562 แก้ไขคำสั่ง ที่ 1595/62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 11 พ.ค. 2562
1818/2562 "ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 พ.ค. 62 หมู่บ้านเหล่าป๋วย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการในพื้นที่หมู่บ้านเหล่าป๋วย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)" 11 พ.ค. 2562
1816/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (จัดพิธีส่งมอบหนังสือฯ) 10 พ.ค. 2562
1815/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 พ.ค. 62 โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานแผนกแม่บ้านและแผนกต่างๆในโรงแรมฯ) 10 พ.ค. 2562
1814/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน) 10 พ.ค. 2562
1813/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ค. 62 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมพัฒนาความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ภาคเหนือ) 10 พ.ค. 2562
1812/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-24 พ.ค. 62 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ) 10 พ.ค. 2562
1811/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23,28 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงดา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 10 พ.ค. 2562
1810/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,23-24 พ.ค. 62 และวันที่ 13-14 มิ.ย. 62 ที่ทำการกลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 10 พ.ค. 2562
1809/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการปรับปรุงพันธุพืชเพื่อการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 6) 10 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]