ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4284 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207] 208 [209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
151/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,17,18,22,24 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
150/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6,7,12,13 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
149/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,14 ม.ค. 62 และวันที่ 6,11,30 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
148/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,28,31 ม.ค. 62 และวันที่ 4,7 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
147/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,18,21 ม.ค. 62 และวันที่ 1,4,8,11 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
146/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,23,24,25,30 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
145/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
144/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,17,18 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
143/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4,5,18,25,26 มี.ค. 62 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงในการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 10 ม.ค. 2562
142/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-18,21-25 ม.ค. 62 พื้นที่ในอำเภอจอมอทง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้มัลติมีเดียสำหรับเยาวชน เรื่อง การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ รองเท้านารีอินทนนท์) 10 ม.ค. 2562
141/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,21,28 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
140/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17,28 ม.ค. 62 และวันที่ 6,11,14 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
139/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,30 ม.ค. 62 และวันที่ 13 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
138/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 10 ม.ค. 2562
137/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 10 ม.ค. 2562
136/2562 ให้ข้าราชการ อาจารย์ บุลคากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-20 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ รอบมหกรรม) 10 ม.ค. 2562
135/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ม.ค. 62 จังหวัดพะเยา (ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8) 10 ม.ค. 2562
134/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ม.ค. 62 บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
133/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 62 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562) 10 ม.ค. 2562
132/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,23,30 ม.ค. 62 อำเภอสะเมิง และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่) 10 ม.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]