ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145] 146 [147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1586/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 62 โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท เจ้าหลาว - แหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี (โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562) 22 เม.ย. 2562
1585/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 เม.ย. 62 ศาลาว่าการเมืองพัทยาและศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เก็บข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) 22 เม.ย. 2562
1584/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-28 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 22 เม.ย. 2562
1583/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 บ้านห้วยบง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรฯ) 22 เม.ย. 2562
1582/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 24-28 พ.ค. 62 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาและงานประชุมผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562) 22 เม.ย. 2562
1581/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 25-29 เม.ย. 62 จังหวัดสงขลา (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์) 22 เม.ย. 2562
1580/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,29 เม.ย. 62 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 22 เม.ย. 2562
1579/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-26 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา (ประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13) 22 เม.ย. 2562
1578/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้น) 22 เม.ย. 2562
1577/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 เม.ย. 62 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา) 22 เม.ย. 2562
1576/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 22 เม.ย. 2562
1575/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27-28 เม.ย. 62 (ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ) 22 เม.ย. 2562
1574/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 62 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 22 เม.ย. 2562
1571/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 เม.ย. 62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (ศูนย์ 2) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ) 21 เม.ย. 2562
1570/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 62 โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำปาง เพื่อตอบโจทย์การตลาดสินค้า OTOP สู่สากล) 21 เม.ย. 2562
1568/2562 เปลี่ยนแปลงผู้บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม 20 เม.ย. 2562
1567/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,29,30 เม.ย. 62 วันที่ 1,2 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะแขว่นและสตอเบอรี่ของหมู่บ้านกองแหะและหมู่บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 20 เม.ย. 2562
1566/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณการถ่ายทอดการนำเสนอวิสัยทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 20 เม.ย. 2562
1565/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-26 เม.ย. 62 ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ขั้นสูง S.A.T.C.) 20 เม.ย. 2562
1564/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-22 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนดลยีตลาดดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน) 20 เม.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]