ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1514/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8,14,16 พ.ค. 62 พื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่) 17 เม.ย. 2562
1513/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6,10,13,15 พ.ค. 62 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนโลกจริงสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 17 เม.ย. 2562
1512/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 เม.ย. 62 ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563) 17 เม.ย. 2562
1511/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 เม.ย. 62 พิพิธภัณฑ์เฉลิมราชผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการศูนย์วิจัยชุมชนการเรียนรู้และเทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 17 เม.ย. 2562
1510/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 มิ.ย. 62 โรงแรมหรรษาเจปีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (นำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมฯ) 17 เม.ย. 2562
1509/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 23 เม.ย. 62 ห้องบอลรูม โรงแรมฮิวตัน สุขุมวิท ซอย 24 กรุงเทพมหานคร (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 148/2562 และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 17 เม.ย. 2562
1508/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องประชุม คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม 17 เม.ย. 2562
1507/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 17 เม.ย. 2562
1506/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-30 เม.ย. 62 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี) 17 เม.ย. 2562
1505/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-21 เม.ย. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมการสำรวจและจัดสร้างฐานข้อมูลแผนที่ชุมชน) 17 เม.ย. 2562
1504/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 พ.ค. 62 ห้องฟิวชั่น ชั้น 2 โรงแรมลันตานา รีสอร์ท ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรเทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ Competency ในการบริหารทรัพยากรบุคคล) 17 เม.ย. 2562
1503/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 17 เม.ย. 2562
1502/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 จังหวัดนครราชสีมา ระยอง จันทบุรี และชลบุรี (โครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างสังคมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่วิสัยทัศน์) 17 เม.ย. 2562
1501/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-28 เม.ย. 62 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อำเภอชะอำ และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา) 17 เม.ย. 2562
1500/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-30 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยสุราษธานี จังหวัดสุราษธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา (วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาผู้ให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการจัดการความรู้) 17 เม.ย. 2562
1497/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 17 - 23 เม.ย. 62 ณ จีน (นายตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์) 11 เม.ย. 2562
1496/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16,25-26 เม.ย. 62 โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงรายรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย และสถานีตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (นิเทศ) 11 เม.ย. 2562
1493/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ Mr.Yuya Yata 10 เม.ย. 2562
1492/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องสำนักงานเลขานุการ ห้องทำงานผู้บริหาร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เม.ย. 2562
1480/2562 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 3 เม.ย. 62 เป็นต้นไป (สำนักหอสมุด) 09 เม.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145] 146 [147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]