ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3900/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 04 ต.ค. 2562
3899/2562 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 04 ต.ค. 2562
3896/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3,26-29 ต.ค. 62 (คณบดีลากิจและลาพักผ่อน) 03 ต.ค. 2562
3895/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ 03 ต.ค. 2562
3894/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 พ.ย. 62 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน) 03 ต.ค. 2562
3893/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-23 ต.ค. 62 ห้องสัตตบงกช อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ กำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์และสัมภาษณ์ผู้บริหารที่รับการประเมินประจำปีงบประมาณ 2562) 03 ต.ค. 2562
3892/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ต.ค. 62 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (นำเสนอบทความวิจัยฯ) 03 ต.ค. 2562
3891/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ต.ค. 62 ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฯ) 03 ต.ค. 2562
3890/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ทำการสอนฯ) 03 ต.ค. 2562
3889/2562 แต่งตั้งผู้บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม เพิ่มเติม 03 ต.ค. 2562
3887/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ต.ค. 62 (คณบดีลากิจส่วนตัว) 02 ต.ค. 2562
3886/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2 ต.ค. 62 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 02 ต.ค. 2562
3885/2562 การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02 ต.ค. 2562
3884/2562 การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน (นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ) 02 ต.ค. 2562
3883/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ต.ค. 62 ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 31 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุม) 02 ต.ค. 2562
3882/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยบาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา) 02 ต.ค. 2562
3881/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ต.ค. 62 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร (ทำการโอนข้อมูลทางบัญชีระหว่างหน่วยงาน) 02 ต.ค. 2562
3880/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 02 ต.ค. 2562
3876/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2,9 ต.ค. 62 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 01 ต.ค. 2562
3875/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-5,8-12 ต.ค. 62 พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางสำหรับวิธีการคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองจากการขายขยะรีไซเคิล) 01 ต.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]