ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4747/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-18 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40) 20 ธ.ค. 2562
4746/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 พื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การจัดการน้ำและความสัมพันธ์ต่อปริมาณน้ำต้นทุนและคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่) 20 ธ.ค. 2562
4745/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 ม.ค. 63 จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2562
4744/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,13,15,22,27,29 ม.ค. 63 และวันที่ 5,12,17 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ธ.ค. 2562
4743/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 20-22 ธ.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดตาก) 20 ธ.ค. 2562
4739/2562 ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เดินทางไปราชการพิธีรับธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 "เวียงพิงค์เกมส์" 19 ธ.ค. 2562
4738/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ม.ค. 63 หอประชุมงำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (นำเสนอผลงานวิชาการ พะเยาวิจัย 9 จังหวัดพะเยา) 19 ธ.ค. 2562
4737/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รัการาชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 20-22 ธ.ค. 62 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 19 ธ.ค. 2562
4736/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2562
4735/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,25,27 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2562
4734/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ธ.ค. 62 โรงแรมอีสติน ธนาซิตี้ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2562
4733/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25,27 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ธ.ค. 2562
4732/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 62 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 19 ธ.ค. 2562
4731/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ธ.ค. 62 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ Language, Culture and Translation ภาษา วัฒนธรรม กับการแปล) 19 ธ.ค. 2562
4730/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 62 บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (โครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางวิชาการนอกห้องเรียน) 19 ธ.ค. 2562
4729/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุฯ) 19 ธ.ค. 2562
4728/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 62 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 3) 19 ธ.ค. 2562
4727/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22-25 ธ.ค. 62 และวันที่ 24-25 ธ.ค. 62 ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร และสำนักงานองคมนตรี ชั้น 21 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อาคารใหม่ สกอ.) กรุงเทพมหานคร(ประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเข้าพบองคมนตรี) 19 ธ.ค. 2562
4726/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ธ.ค. 62 และวันที่ 21-22 ธ.ค. 62 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 19 ธ.ค. 2562
4725/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 18 ธ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]