ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 46 [47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3798/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 26 ก.ย. 2562
3796/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 ก.ย. 2562
3795/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 26 ก.ย. 2562
3794/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ต.ค. 62 หอประชุมอาคารนวรัตน์ ชั้น 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการประกวดฯ) 26 ก.ย. 2562
3793/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 14 - 16 ต.ค. 62 ณ ประเทศเวียดนาม (นายสุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี) 26 ก.ย. 2562
3792/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ก.ย. 62 และวันที่ 4-6 ต.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบผักฮ้วน ใบผักเชียงดา และใบย่านาง วัดโดยวิธี DPPH) 26 ก.ย. 2562
3791/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. 62 ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 26 ก.ย. 2562
3790/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 ก.ย. 2562
3789/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 62 แม่ริม ฝาง เชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์ ค้นหา นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) 26 ก.ย. 2562
3787/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,27 ก.ย. 62 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม และโรงเรียนสารภีพิทยาคม เชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตร) 25 ก.ย. 2562
3786/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 62 ห้องประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ) 25 ก.ย. 2562
3785/2562 มอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 25 ก.ย. 2562
3784/2562 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 25 ก.ย. 2562
3783/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ก.ย. 62 ห้องละกอนหลวง โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 25 ก.ย. 2562
3782/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 ต.ค. 62 วัดพระธาตุศรีจอมทอง เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท อุทยานแห่งชาติออบหลวง และสวนสนบ่อแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาการประกอบธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ) 25 ก.ย. 2562
3781/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-29 ก.ย. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่งคงและยั่งยืนบนฐานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) 25 ก.ย. 2562
3780/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8,10-14 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 25 ก.ย. 2562
3778/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม และจัดบริการทำความสะอาดภาชนะ ภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24 ก.ย. 2562
3777/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 24-25 ต.ค. 62 ห้องประชุม Grand Salon SR109 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (ประชุมคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562) 24 ก.ย. 2562
3776/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 62 ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 24 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]