ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4274 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 46 [47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3784/2562 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 25 ก.ย. 2562
3783/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ก.ย. 62 ห้องละกอนหลวง โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 25 ก.ย. 2562
3782/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 ต.ค. 62 วัดพระธาตุศรีจอมทอง เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท อุทยานแห่งชาติออบหลวง และสวนสนบ่อแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาการประกอบธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ) 25 ก.ย. 2562
3781/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-29 ก.ย. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่งคงและยั่งยืนบนฐานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) 25 ก.ย. 2562
3780/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8,10-14 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 25 ก.ย. 2562
3778/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม และจัดบริการทำความสะอาดภาชนะ ภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24 ก.ย. 2562
3777/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 24-25 ต.ค. 62 ห้องประชุม Grand Salon SR109 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (ประชุมคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562) 24 ก.ย. 2562
3776/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 62 ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 24 ก.ย. 2562
3775/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-29 ก.ย. 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่งคงและยั่งยืนบนฐานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) 24 ก.ย. 2562
3774/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,3,7,9,16,17 ต.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นถิ่นชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 24 ก.ย. 2562
3773/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ต.ค. 62 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมทางวิชาการฯ) 24 ก.ย. 2562
3772/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-26 ก.ย. 62 โนโน สตูดิโอ 29 ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี (เข้าร่วมประกวดหนั้งสั้น) 24 ก.ย. 2562
3771/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ก.ย. 62 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 24 ก.ย. 2562
3770/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-22 ต.ค. 62 จังหวัดภูเก็ต (นำเสนอผลงานวิชาการฯ) 24 ก.ย. 2562
3769/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (บริการวิชาการในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 24 ก.ย. 2562
3768/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 24 ก.ย. 2562
3767/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 24 ก.ย. 2562
3766/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 14 - 16 ต.ค. 62 ณ ประเทศเวียดนาม (น.ส.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์) 24 ก.ย. 2562
3765/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ต.ค. 62 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตฌหนด นา เล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/2562) 24 ก.ย. 2562
3764/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ต.ค. 62 ห้องประชุมประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อาคารเดิม 1 ) กรุงเทพมหานคร (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 24 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]