ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3762/2562 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ข) (8) 23 ก.ย. 2562
3761/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ก.ย. 62 จังหวัดตาก (ประชาสัมพันธ์ ค้นหา นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย) 23 ก.ย. 2562
3760/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 62 ห้องประชุมบัวระวง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายฯ) 23 ก.ย. 2562
3758/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 23 ก.ย. - 28 ก.ย. 62 ณ ประเทศเกาหลี (น.ส.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์) 23 ก.ย. 2562
3757/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 ณ ประเทศมาเลเซีย (น.ส.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์) 23 ก.ย. 2562
3756/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 24 - 30 ก.ย. 62 ณ ประเทศภูฏาน (รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล) 23 ก.ย. 2562
3755/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 24 - 28 ก.ย. 2562 ณ ประเทศจีน (ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ และนางปวีณา) 23 ก.ย. 2562
3754/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23-24 ก.ย. 62 (ผู้อำนวยการลาป่วย) 23 ก.ย. 2562
3753/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 62 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาด้านศิลปหัตถกรรมในระดับประถมศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) 23 ก.ย. 2562
3752/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ก.ย. 62 ห้องประชุมวังจันทน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา หลักสูตร 4 ปี ฐานสมรรถนะ) 23 ก.ย. 2562
3751/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-27 ก.ย. 62 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 21) 23 ก.ย. 2562
3750/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-6 ต.ค. 62 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร (จัดแสดงผลงานวิจัยฯ) 23 ก.ย. 2562
3749/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ก.ย. 62 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้นพบความสามารถและความถนัดของผู้เรียนในโลกแห่งการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียน) 23 ก.ย. 2562
3748/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-9 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 23 ก.ย. 2562
3747/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-27 ก.ย. 62 พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางสำหรับวิธีการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองจากการขายขยะรีไซเคิล) 23 ก.ย. 2562
3746/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 62 สถานประกอบการ บริษัทยูเนี่ยนเฟรช (2003) จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 23 ก.ย. 2562
3745/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. - 5 ต.ค. 62 จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย พิษณุโลก สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี ลำปาง ลำพูน (โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปฯ) 23 ก.ย. 2562
3744/2562 แต่งตั้งผู้อำนวยการกองการพัสดุ 23 ก.ย. 2562
3741/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 24-28 ก.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 22 ก.ย. 2562
3740/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.ย. 62 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2562) 22 ก.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 46 [47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]