ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167] 168 [169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1061/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 62 ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร (โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภาษาไทย ภาษาถิ่น : วันเวลา ภาษา จารึก) 07 มี.ค. 2562
1060/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 มี.ค. 62 และวันที่1-5 เม.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารต้นทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากชาเมี่ยง ชุมชนป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 07 มี.ค. 2562
1059/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-14 มี.ค. 62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นำเสนอผลงานวิชาการฯ) 07 มี.ค. 2562
1058/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 และวันที่ 2-3 เม.ย. 62 พื้นที่ในอำเภอแม่ริมและอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายด้สนต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียนต่างๆ) 07 มี.ค. 2562
1057/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 62 ห้องอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการเครือข่ายสถานีวิทยุภาคประชาชน วัด การศึกษาด้านความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562) 07 มี.ค. 2562
1056/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-30 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทยสำหรับนิสิตนักศึกษาชาวต่างชาติ) 07 มี.ค. 2562
1055/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มี.ค. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการทำวิจัยฯ) 07 มี.ค. 2562
1054/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 มี.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ) 07 มี.ค. 2562
1053/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 62 ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเรื่องระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) 07 มี.ค. 2562
1052/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 มี.ค. 62 ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562) 07 มี.ค. 2562
1051/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 มี.ค. 62 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เป็นวิทยากรฯ) 07 มี.ค. 2562
1050/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 มี.ค. 62 มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กรุงเทพมหานคร (ปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยและเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดใหญ่) 07 มี.ค. 2562
1049/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 9 มี.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 07 มี.ค. 2562
1048/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-22 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์เครือข่ายผู้นำนักศึกษายุค THAILAND 4.0 ระหว่างอุดมศึกษา) 07 มี.ค. 2562
1047/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 07 มี.ค. 2562
1044/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 มี.ค. 62 ศาลาพ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขต กรุงเทพมหานคร (ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพอดีตอธิบดีกรมฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ) 06 มี.ค. 2562
1043/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ (อ.ดร.ภาวนา เพ็ชรพราย) 06 มี.ค. 2562
1042/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 มี.ค. 62 จังหวัดกาญจนบุรี (โครงการการจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 06 มี.ค. 2562
1041/2562 อนุมัติให้พนักงานมหาวิยาลัยประจำสายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางมุจลินท์ แปงศิริ) 06 มี.ค. 2562
1040/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 มี.ค. 62 โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลเรื่อง คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) 06 มี.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]