ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
983/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 มี.ค. 62 สถานีวิทยุศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรดำเนินรายการตามตะวัน ช่วงสุขอย่างไทย) 01 มี.ค. 2562
982/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 6 เดือน 01 มี.ค. 2562
981/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้งเพื่อใช้สำหรับประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผล 01 มี.ค. 2562
980/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 มี.ค. 62 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร (ประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย) 28 ก.พ. 2562
979/2562 แต่งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 28 ก.พ. 2562
978/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารหลักและอาหารว่าง จำนวน 30 ร้าน ณ ศูนย์อาหารเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2562
977/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ (น.ส.สุดารัตน์ แสงแก้ว) 28 ก.พ. 2562
976/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-29 มี.ค. 62 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผู้สอน ของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504 (33000) ปีงบประมาณ 2561) 28 ก.พ. 2562
975/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,16,30 มี.ค. 62 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพทางการผลิตและต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนตำบลออนใต้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 28 ก.พ. 2562
974/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-22 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (เข้าร่วมแข่งขันทักษะการตอบปัญหาทางวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2) 28 ก.พ. 2562
973/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 6-10 มี.ค. 62 จังหวัดกาญจนบุรี (โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562) 28 ก.พ. 2562
972/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 มี.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรบุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ) 28 ก.พ. 2562
971/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มี.ค. 62 ห้องโสตฯ โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน) 28 ก.พ. 2562
970/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 มี.ค. 62 จังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยา (ติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม 4 ภาค ภาคเหนือ) 28 ก.พ. 2562
969/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. 62 ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติ : เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม) 28 ก.พ. 2562
968/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13 มี.ค. 62 วันที่ 29,30 เม.ย. 62 และวันที่ 15,16,17 พ.ค. 62 พื้นที่ในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นถิ่นชุมชนแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 28 ก.พ. 2562
967/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มี.ค. 62 ห้องฝึกอบรมบริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาหลักสูตร Coaching Skill HR Professionals รุ่นที่ 7) 28 ก.พ. 2562
966/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1-2 มี.ค. 62 ห้องประชุมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1(147)/2562) 28 ก.พ. 2562
962/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 และวันที่ 5-9 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย) 27 ก.พ. 2562
961/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก (ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562) 27 ก.พ. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167] 168 [169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]