ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] 105 [106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2470/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ 25 มิ.ย. 2562
2469/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ 25 มิ.ย. 2562
2468/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 มิ.ย. 62 ห้องประชุมสารภี (นว.202) อาคาร C2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ) 25 มิ.ย. 2562
2467/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 25 มิ.ย. 2562
2466/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ค. 62 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร (อบรมในหัวข้อ Data Analytics in Supply Chains การวิเคราะห์ข้อมูลในซัพพลายเชน) 25 มิ.ย. 2562
2465/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 62 ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมในหลักสูตร สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ : TFRS 9, TFRS 15 และร่าง TFRS 16) 25 มิ.ย. 2562
2464/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 62 ที่ทำการกลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 25 มิ.ย. 2562
2463/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 25 มิ.ย. 2562
2462/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย. 62 สถานประกอบการเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่) 25 มิ.ย. 2562
2461/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 อาคารหอประชุม NPS Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาเรื่อง ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ) 25 มิ.ย. 2562
2460/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. - 17 ก.ค. 62 เมืองนาโป สาธารณรัฐอิตาลี (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 30) 25 มิ.ย. 2562
2459/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 มิ.ย. 62 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมโครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 25 มิ.ย. 2562
2458/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. 62 ห้องศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความคาดหวังต่อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์) 27 มิ.ย. 2562
2457/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบปฏิบัติการสอนเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 25 มิ.ย. 2562
2456/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 25 มิ.ย. 2562
2455/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 25 มิ.ย. 2562
2454/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มิ.ย. 62 เลขที่ 449/1 หมู่ 4 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (เก็บข้อมูลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย กลุ่มดาวเด่นสู่สากล Product Differentiation รายผู้ประกอบการ หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์) 25 มิ.ย. 2562
2453/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 27-28 มิ.ย. 62 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการฯเพื่อทำงานร่วมกับ กสศ. ในการสร้างครูรุ่นใหม่เพื่อชุมชน) 25 มิ.ย. 2562
2452/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มิ.ย. 62 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 2) 25 มิ.ย. 2562
2451/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ก.ค. 62 โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 20) 25 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]