ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 63 [64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3407/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.ย. 62 ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน) 27 ส.ค. 2562
3405/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 28-30 ส.ค. 62 27 ส.ค. 2562
3404/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.ย. 62 หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารระบบพนักงานราชการ) 27 ส.ค. 2562
3402/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 27 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดำเนินโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 26 ส.ค. 2562
3401/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ส.ค. 62 วันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 และวันที่ 13-15 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร (การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 26 ส.ค. 2562
3400/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.ย. 62 ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 26 ส.ค. 2562
3398/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 วันที่ 7-8,14-15 ก.ย. 62 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) 26 ส.ค. 2562
3397/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 62 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากต้นคราม) 26 ส.ค. 2562
3396/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ส.ค. 62 โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านศาลา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น) 25 ส.ค. 2562
3395/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. - 5 ก.ย. 62 พื้นที่ภาคกลาง (โครงการพัฒนามัคคุเทศก์อาชีพ) 25 ส.ค. 2562
3394/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ส.ค. 62 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ประชุม Thailand Space Week 2019) 25 ส.ค. 2562
3391/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 62 วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 และวันที่ 7-8 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2562
3390/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 62 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน จังหวัดลำพูน (ศึกษาดูงานทางด้านกระบวนการผลิตและห้องปฏิบัติการในสถานประกอบการ) 24 ส.ค. 2562
3389/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ส.ค. 62 ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กรุงเทพมหานคร (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น) 24 ส.ค. 2562
3388/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ส.ค. 62 เส้นทางเชียงดาว-แม่อาย (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563) 24 ส.ค. 2562
3387/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 ส.ค. 62 เส้นทางแม่สะเรียง-ปาย (โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563) 24 ส.ค. 2562
3386/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 จังหวัดลำปาง (ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การสร้างธุรกิจออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP) 24 ส.ค. 2562
3385/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ย. 62 และวันที่ 13-15 ก.ย. 62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการฯ) 24 ส.ค. 2562
3384/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,8,11,15 ก.ย. 62 บ้านแม่ก๊ะเปียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านโป่งสมิด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการนิเทศวิทยาชาติพันธุ์กับการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ชุมชนแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2562
3384/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,8,11,15 ก.ย. 62 บ้านแม่ก๊ะเปียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านโป่งสมิด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการนิเทศวิทยาชาติพันธุ์กับการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ชุมชนแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]