ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132] 133 [134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1856/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-16 ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกำษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี) 14 พ.ค. 2562
1855/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 พ.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมวางแผนโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวการจัดระเบียบปางช้าง การจัดระเบียบการบริการที่พักนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยต่างๆของนักท่องเที่ยว และการผลิตพลังงานทดแทนจากมูลช้าง รวมถึงข้อหารือแนวทางข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับปางช้างและที่พัก) 14 พ.ค. 2562
1854/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง) 13 พ.ค. 2562
1853/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 ณ ญี่ปุ่น (ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์, อ.ดร.ปวีณา) 14 พ.ค. 2562
1852/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 16 พ.ค. 62 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 13 พ.ค. 2562
1851/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 พ.ค. 62 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ITA Course) 13 พ.ค. 2562
1843/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14 พ.ค. 2562
1842/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 26 - 31 พ.ค. 62 ณ ญี่ปุ่น (ผศ.เดชวิทย์, อ.ดร.อรกัญญา) 13 พ.ค. 2562
1841/2562 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี (นายคมสันต์) 13 พ.ค. 2562
1840/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 พ.ค. 62 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนสาธิตฯ) 13 พ.ค. 2562
1838/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ค. 62 หมู่บ้านโป่งกวาว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร GHP) 13 พ.ค. 2562
1836/2562 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 4107/2561 13 พ.ค. 2562
1836/2562 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 4107/2561 13 พ.ค. 2562
1835/2562 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25601 ข้อ 15 (ก) (1) (1.2) และ (1.3) 13 พ.ค. 2562
1835/2562 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25601 ข้อ 15 (ก) (1) (1.2) และ (1.3) 13 พ.ค. 2562
1834/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 พ.ค. 62 ห้องประชุมอาคารผู้วินิจฉัย (อาคารนิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ กลั่นกรอง และการให้ค่าคะแนนแก่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562) 13 พ.ค. 2562
1833/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 พ.ค. 62 เมืองลีงโมเดล อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (ร่วมศึกษาดูงานและเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เมืองลีงโมเดล: การพัฒนาภูมิสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง” รุ่นที่ 1)" 13 พ.ค. 2562
1832/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 พ.ค. 62 ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเรื่อง “เกณฑ์การจัดการศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2555-2561) 12 พ.ค. 2562
1831/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 พ.ค. 62 โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูของครูสู่การเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาครุศาสตร์ 4 ปี) 12 พ.ค. 2562
1830/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ค. 62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (แลกเปลี่ยนเครือข่ายผู้นำระหว่างอุดมศึกษา) 12 พ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]