ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132] 133 [134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
951/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 มี.ค. 62 ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่ (เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ) 27 ก.พ. 2562
950/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-22 มี.ค. 62 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด) 27 ก.พ. 2562
949/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มี.ค. 62 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ) 27 ก.พ. 2562
948/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-2 มี.ค. 62 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสำรวจภูมิศาสตร์) 27 ก.พ. 2562
946/2562 แต่งตั้งกรรมการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน (เพิ่มเติม) 26 ก.พ. 2562
945/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมรองอธิการบดีที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและผู้ที่เกี่ยวข้องและประชุม ทปอ.มรภ. พร้อมทั้งรายงานผลต่อองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 26 ก.พ. 2562
944/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 26 ก.พ. 2562
943/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3,3-4 มี.ค. 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ) 26 ก.พ. 2562
942/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมโครงการการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น) 26 ก.พ. 2562
941/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2562) 26 ก.พ. 2562
940/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 มี.ค. 62 ห้องแคทเทอร์รียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 26 ก.พ. 2562
939/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 มี.ค. 62 จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562) 26 ก.พ. 2562
938/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 62 ห้องประชุมเทศบาล ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมการจัดทำเวทีชุมชนแปลงใหญ่) 26 ก.พ. 2562
937/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี 27 ก.พ. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร (พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ยุคใหม่ ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 26 ก.พ. 2562
934/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 ก.พ. 2562
933/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 62 ห้องลักษมี ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking) 25 ก.พ. 2562
932/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร (รับฟังการบรรยายหัวข้อ ความรู้พื้นฐานในการแปลบทบรรยายภาพยนตร์) 25 ก.พ. 2562
931/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 ก.พ. 2562
930/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 62 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 25 ก.พ. 2562
929/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 62 วัดถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 25 ก.พ. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]