ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106] 107 [108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1574/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 62 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 22 เม.ย. 2562
1571/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 เม.ย. 62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (ศูนย์ 2) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ) 21 เม.ย. 2562
1570/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 62 โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำปาง เพื่อตอบโจทย์การตลาดสินค้า OTOP สู่สากล) 21 เม.ย. 2562
1568/2562 เปลี่ยนแปลงผู้บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม 20 เม.ย. 2562
1567/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,29,30 เม.ย. 62 วันที่ 1,2 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะแขว่นและสตอเบอรี่ของหมู่บ้านกองแหะและหมู่บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 20 เม.ย. 2562
1566/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณการถ่ายทอดการนำเสนอวิสัยทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 20 เม.ย. 2562
1565/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-26 เม.ย. 62 ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ขั้นสูง S.A.T.C.) 20 เม.ย. 2562
1564/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-22 เม.ย. 62 พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนดลยีตลาดดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน) 20 เม.ย. 2562
1563/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา จังหวัดสงขลา (วิจัย) 20 เม.ย. 2562
1562/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 เม.ย. 2562
1561/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 เม.ย. 62 และวันที่ 7 พ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยา (นิเทศ) 20 เม.ย. 2562
1560/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 เม.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 20 เม.ย. 2562
1556/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 พ.ค. 62 จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม และจังหวัดเลย (โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรม การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในบุคลากรสายสนับสนุน) 19 เม.ย. 2562
1555/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 62 โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ดำเนินโครงการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 6 จังหวัด) 19 เม.ย. 2562
1554/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรสำหรับคณาจารย์ผู้สอน) 19 เม.ย. 2562
1553/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องสำนักงานเลขานุการ ห้องทำงานผู้บริหาร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2562
1552/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,27 เม.ย. 62 และวันที่ 4-6 พ.ค. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมบริการวิชาการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน) 19 เม.ย. 2562
1551/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มแม่บ้านตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 19 เม.ย. 2562
1550/2562 ลงโทษนักศึกษาทุจริตสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 19 เม.ย. 2562
1549/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 เม.ย. 62 วันที่ 7-8 พ.ค. 62 และวันที่ 21-22 พ.ค. 62 บ้านแม่ใจใต้ หมู่ 7 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างสำนึกร่วมแห่งความเป็นชุมชนของเด็กและเยาวชน) 19 เม.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]