ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66] 67 [68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3309/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-31 ส.ค. 62 วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา) 20 ส.ค. 2562
3308/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24-26 ส.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ประชุมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3) 20 ส.ค. 2562
3307/2562 แต่งตั้งกรรมการดำเนินศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช (เพิ่มเติม) 20 ส.ค. 2562
3306/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (โครงการอภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) 20 ส.ค. 2562
3305/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 28-30 ส.ค. 62 20 ส.ค. 2562
3305/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 62 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562) 20 ส.ค. 2562
3304/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 ก.ย. 62 โรงเรียนแม่สูนน้อย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตามช่วงวัยให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6) 20 ส.ค. 2562
3303/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-31 ส.ค. 62 สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (เป็นกรรมการตัดสินกรีฑา) 20 ส.ค. 2562
3300/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ในวันที่ 20 - 24 ส.ค. 62 ณ จีน (นางหทัยทิพย์ สินธุยา และน.ส.ณัฐิยา ตันตรานนท์) 19 ส.ค. 2562
3299/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและวิทยากรโครงการอบรมวิชาภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างประเทศ 19 ส.ค. 2562
3298/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,22,27,28,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้สูงวัยตามแบบล้านนาวิถีในจังหวัดเชียงใหม่) 19 ส.ค. 2562
3297/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8,14-15 ก.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารต้นทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากชาเมี่ยง ชุมชนป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 19 ส.ค. 2562
3296/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 62 ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 10 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท กรุงเทพมหานคร (ประชุมเครือข่ายรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม) 19 ส.ค. 2562
3295/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 62 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 19 ส.ค. 2562
3294/2562 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุนได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายฉัตร์ชัย ทิศขันสา) 19 ส.ค. 2562
3293/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 19 ส.ค. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 19 ส.ค. 2562
3292/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ส.ค. 62 ห้องประชุม 2กรมความร่วมมือระหว่างประเทศชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแนะนำตัวและรับมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น) 19 ส.ค. 2562
3291/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (นายฉัตร์ชัย ทิศขันสา) 19 ส.ค. 2562
3290/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ส.ค. 62 ห้องประชุม 2กรมความร่วมมือระหว่างประเทศชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแนะนำตัวและรับมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น) 19 ส.ค. 2562
3289/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ส.ค. 62 ห้องอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการเครือข่ายสถานีวิทยุ ภาคประชาชน วัด การศึกษาด้านความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562) 19 ส.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]