ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] 93 [94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2732/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 62 ศาลาเอนกประสงค์ บ้านดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรให้ความรู้ประชาชนเรื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากท้องถิ่น) 10 ก.ค. 2562
2731/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนิการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 10 ก.ค. 2562
2730/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,11,12,30,31 ก.ค. 62 และวันที่ 1,2,27,28,29,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.ค. 2562
2729/2562 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09 ก.ค. 2562
2728/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานคอนเสริ์ตครบรอบ 200 ปี มิตรภาพไทย-สหรัฐอเมริกา (เพิ่มเติม) 09 ก.ค. 2562
2727/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-9 ส.ค. 62 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7502 อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร (อบรมเรื่อง การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แบบจำลองทางเศรษฐกิจมิติสำหรับการทำงานเชิงธุรกิจ) 09 ก.ค. 2562
2726/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 62 ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรเทคนิคการบริหารคนบนความแตกต่างในองค์กร (บริหารคนต่างขั้ว ปรับตัวเข้าหากัน) 09 ก.ค. 2562
2725/2562 "ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ค. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประเด็นปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน TCAS62 และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน TCAS63 และประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 7) " 09 ก.ค. 2562
2724/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ก.ค. 62 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคาร 1 ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร (อบรมความรู้ภาษาสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ภาษาศาสตร์ทั่วไป) 09 ก.ค. 2562
2723/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14,16 ก.ค. 62 หมู่บ้านกองแหะและหมู่บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะแขว่นและสตอเบอร์รี่ของหมู่บ้านกองแหะและหมู่บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2562
2722/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.ค. 62 หอประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านขาวเปาเหนือ) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์แหล่งน้ำสาธารณะอย่างง่าย) 09 ก.ค. 2562
2721/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ก.ค. 62 โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่) 09 ก.ค. 2562
2720/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5,7,14 ส.ค. 62 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 09 ก.ค. 2562
2719/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 09 ก.ค. 2562
2718/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.ค. 62 จังหวัดน่าน (โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายและผู้นำเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการ OTOP กับนักธุรกิจชาวจีน จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการ OTOP กับนักธุรกิจชาวจีน จังหวัดน่าน) 09 ก.ค. 2562
2717/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.ค. 62 บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย) 09 ก.ค. 2562
2716/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 ก.ค. 62 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปผักตบชวาเป็นสินค้าหัตถกรรมชุมชน) 09 ก.ค. 2562
2715/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.ค. 62 เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูณณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรม การรณรงค์ลดเค็มเพื่อลดโรคในเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) 09 ก.ค. 2562
2712/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,19 ก.ค. 62 และวันที่ 1,2,9,22,23,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.ค. 2562
2711/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11,18,19,26,31 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]