ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142] 143 [144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1641/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (ประชุมเพื่อทำแผนการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 25 เม.ย. 2562
1640/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 พ.ค. 62 ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-UBI ภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 2/2562) 25 เม.ย. 2562
1639/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ) 25 เม.ย. 2562
1638/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 พ.ค. 62 ห้องประชุม 1720 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฯ) 25 เม.ย. 2562
1637/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 พ.ค. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการสอบสัมภาษณ์รับทุนฯ) 25 เม.ย. 2562
1636/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 62 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ห้องนคร ณ ลำปาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนา การประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับงานวิจัย) 25 เม.ย. 2562
1635/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,17,24,30 พ.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มแม่บ้านตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 25 เม.ย. 2562
1634/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5,11-12,25-26 พ.ค. 62 พื้นที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการตลาดอย่างสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 25 เม.ย. 2562
1633/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 พ.ค. 62 หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน) 25 เม.ย. 2562
1632/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 พ.ค. 62 บ้านห้วยอีค่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่จัดกิจกรรมและดำเนินโครงการการจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาฝ้ายมัดย้อมและผ้าทอมือบ้านห้วยอีค่าง) 25 เม.ย. 2562
1631/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 62 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวางแผนคัดเลือกวิธีป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยชีววิธี) 25 เม.ย. 2562
1630/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2 (อาคาร E และอาคาร F) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2562
1628/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 24-26 เม.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 24 เม.ย. 2562
1627/2562 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คณะมนุษย์, รร.สาธิต) 24 เม.ย. 2562
1626/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 62 ห้องประชุมแกรนด์บอลลูน ชั้น 2 โรงแรมเลอ เมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมงาน Journey With Marriott 2019) 24 เม.ย. 2562
1625/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเสื้อกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 รายการ 24 เม.ย. 2562
1624/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 27-28 เม.ย. 62 (ผู้อำนวยการไปราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 24 เม.ย. 2562
1623/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ (ประชุมสรุปผลการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด) 24 เม.ย. 2562
1622/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 (เพิ่มเติม) 24 เม.ย. 2562
1621/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 เม.ย. 62 บ้านสหกรณ์ 5 แม่ออน เชียงใหม่ (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม-กิจกรรมสืบสานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เรือนไทยภาคเหนือ เรือนไม้บั่ว) 24 เม.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]